Lebap welaýatynda Üçajy-Zerger bölegindäki gaz geçiriji ulanyşa girizildi

16:41 07.12.2022 678

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6214/original-1639037b59d5f8.jpeg

Lebap welaýatynda Üçajy-Zerger böleginde uzynlygy 125 kilometr bolan gaz geçiriji ulanyşa girizildi. Onuň gurluşygyny bir ýylyň dowamynda «Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň bäşinji gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirdiler diýip, «Türkmenistan:Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.

Gaz geçiriji Çärjew etrabynyň çäginde hereket edýän 432 MWt kuwwatlykly gaz turbinaly elektrik bekedini «mawy ýangyç» bilen üpjün etmäge gönükdirilendir.

Häzirki wagtda kärhananyň işgärleri Gazojak şäherinde täze desganyň gurluşygyny ýerine ýetirýärler. Ol suwuklandyrylan gazy kabul etmäge we ony soňra awtomobillere we demir ýol sisternalaryna ýüklemäge mümkinçilik berer.

Şol bir wagtda kärhana Naýyp gaz käninde gaz guýularyny işläp taýýarlaýar. Ol, öz gezeginde, sebitde tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmaga kömek eder.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.