GaffneyCline kompaniýasy ýangyç-energetika ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmegi meýilleşdirýär

17:35 08.12.2022 712

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6221/original-163918049eb504.jpeg

GaffneyCline britan konsalting kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz ulgamynda işini mundan beýläk-de giňeltmek mümkinçiliklerine garaýar. Bu barada Trend agentligi kompaniýanyň taslamalar boýunça direktory Drýu Pauelle salgylanyp habar berýär.

Onuň bellemegine görä, GaffneyCline häzirki wagtda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleleri maslahatlaşýar.

Pauelliň şeýle hem bellemegine görä, «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» (OGT-2022) Halkara maslahatynyň dowamynda kompaniýa türkmen kompaniýalarynyň köp sanlysy bilen duşuşmaga we olar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga oňat mümkinçilik aldy.

Belläp geçsek, GaffneyCline kompaniýasy «Galkynyş» gaz käniniň ätiýaçlyk goruny bahalandyrmak babatda eýýäm Türkmenistan bilen üstünlikli tejribä eýe. Bahalandyrmagyň netijesinde bu käniň halkara klassifikasiýasynda «ägirt uly» kän toparyna degişlidigi tassyklanyldy. Hususan-da, onuň umumy goruny «Ýaşlar» we «Garaköl» känleri bilen bilelikde hünärmenler 27,4 trillion kub metr tebigy gaz diýip bahalandyrýarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.