GaffneyCline kompaniýasy ýangyç-energetika ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmegi meýilleşdirýär

22:35 08.12.2022 1808

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6221/original-163918049eb504.jpeg

GaffneyCline britan konsalting kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz ulgamynda işini mundan beýläk-de giňeltmek mümkinçiliklerine garaýar. Bu barada Trend agentligi kompaniýanyň taslamalar boýunça direktory Drýu Pauelle salgylanyp habar berýär.

Onuň bellemegine görä, GaffneyCline häzirki wagtda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleleri maslahatlaşýar.

Pauelliň şeýle hem bellemegine görä, «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» (OGT-2022) Halkara maslahatynyň dowamynda kompaniýa türkmen kompaniýalarynyň köp sanlysy bilen duşuşmaga we olar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga oňat mümkinçilik aldy.

Belläp geçsek, GaffneyCline kompaniýasy «Galkynyş» gaz käniniň ätiýaçlyk goruny bahalandyrmak babatda eýýäm Türkmenistan bilen üstünlikli tejribä eýe. Bahalandyrmagyň netijesinde bu käniň halkara klassifikasiýasynda «ägirt uly» kän toparyna degişlidigi tassyklanyldy. Hususan-da, onuň umumy goruny «Ýaşlar» we «Garaköl» känleri bilen bilelikde hünärmenler 27,4 trillion kub metr tebigy gaz diýip bahalandyrýarlar.

Başga makalalar
164a50e57493a9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär

Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde eden çykyşynda belledi.


164a6474656338.jpg
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


164a50ebe7c887.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG agza döwletler bilen gatnaşyklaryň ugurlaryny kesgitledi

Prezident Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde eden çykyşynda işleriň birnäçe anyk ugurlaryna üns bermegi teklip etdi.


1617b9f72af17b.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» forumy özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerini tassyklady

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» XXVI Halkara maslahatynyň ikinji güni Hazaryň türkmen kenarynda maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek ulgamynda täzeçillikleri, şeýle hem pes uglerodly geljege geçmekde tebigy gazyň ornuny maslahatlaşmaga bagyşlandy.


1617f8b7349a4c.jpeg
Owganystanyň Goranmak ministrligi TOPH gaz geçirijisiniň we ýurduň çäginde beýleki taslamaryň gurluşygynda howpsuzlygy kepillendirýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.