Nebitgaz taslamalaryna «ýaşyl» energetika garanda köp harçlamak meýilleri üçin BP kompaniýasy tankytlandy

20:36 29.12.2022 683

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6425/original-163ad39b77cb75.jpeg

BP britan nebitgaz korporasiýasy geljekde ýylda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine garanda, nebitgaz taslamalaryna has köp harçlamagy meýilleşdirýändigi üçin tankyt astyna alyndy. Bu barada The Guardian gazeti habar berýär.

Neşiriň ýazmagyna görä, BP uglewodorodlar ulgamyna 2023-nji ýyldan 2025-nji ýyl aralygynda her ýylda 7,5 mlrd dollar goýmagy meýilleşdirýär. «Pes uglerodly» energetika taslamalarynyň ösdürilmegine ýylda 3-5 mlrd dollar goýular. Soňlugy bilen bu görkeziji 4-6 mlrd dollara çenli artyp biler.

«Kompaniýanyň harçlamalary onuň ileri tutmalaryny görkezip biler. Geň ýeri, energetika çökgünligi döwründe BP energiýanyň ekologiýa taýdan arassa çeşmelerine garanyňda, gazylyp alynýan ýangyja birnäçe milliard köp maýa goýmagy meýilleşdirýär» — diýip, Friends of the Earth ekologiýa guramasynyň wekili Maýk Çaýlds aýtdy.

Beýik Britaniýanyň «ýaşyllar» partiýasynyň liderleriniň biri Edrian Ramsiniň bellemegine görä, ekologiýa gün tertibine ygrarlylyk barada beýan etmeklerine garamazdan, nebitgaz korporasiýalary «öňküsi ýaly nebit bilen gazda has köp pul gazanmaga kararly». Ol ýurt häkimiýetlerini iri kompaniýalara basgy etmeklige çagyrdy.

Öz gezeginde, BP nebit we gaz bilen bagly bolmadyk taslamalaryň çykdajylarynyň, şol sanda energiýanyň dikeldilýän çeşmelerine, wodoroda we bioenergetika çykdajylaryň 2025-nji ýyla çenli maýa goýumlaryň umumy möçberinden 40%-den gowrak artmagyna we 2030-njy ýylda 50%-e çenli ýetmegine garaşýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.