Russiýa Gazagystana we Özbegistana gaz ibermegi artdyrmagy maslahatlaşýar

20:33 29.12.2022 754

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6423/original-163ad3adbe6e57.jpeg

Russiýa Gazagystan we Özbegistan tarapyndan gazyň sarp edilişiniň artmagy netijesinde bu ýurtlaryň içerki bazarlary üçin ýangyjyň bu görnüşini ibermegini artdyrmak meselesini maslahatlaşýar. Bu barada RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowak TASS-a beren interwýusynda habar berdi.

Onuň şeýle hem habar bermegine görä, Russiýa Azerbaýjanyň içerki sarp edişi üçin bu ýurda gaz ibermelerini artdyrmagy, geljekde bolsa, swop ibermelerini hem ibermegi ylalaşdy.

Geljekde Russiýa ýa Merkezi Aziýanyň infrastrukturasyny ulanyp, ýa-da Eýranyň çägini peýdalanyp, öz tebigy gazyny Owganystan bilen Pakistanyň bazarlaryna hem iberip biler diýip, Nowak aýtdy.

Teklip edilýän alyş-çalyş shemasyna görä, Eýran Russiýadan gazy ýaha Türkmenistanyň üsti bilen, ýa-da Azerbaýjanyň üsti bilen alyp, ony öz demirgazyk sebitlerinde peýdalanyp, şol bir wagtda hem şol möçberdäki gazy Pakistandaky serhedinden bermäge borçlanar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.