Birža söwdalarynda 1,7 müň tonna dizel ýangyjy eksporta iberildi

20:35 29.12.2022 1253

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6424/original-163ad3bd83f3c0.jpeg

Duşenbe güni, 26-njy dekabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Owganystandan gelen işewür 1,7 müň tonna dizel ýangyjyny satyn aldy. Bu barada TDHÇMB-niň saýty habar berýär.

Nebit önüminiň bahasy 1 tonnasy üçin 950,25 dollar bahalandyryldy. «Türkmennebit» döwlet konserni bilen baglaşylan geleşigiň umumy bahasy 1,6 mln dollara barabar boldy.

Nebitgaz toplumy boýunça birža söwdalary duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da geçirilýär.

Şunuň bilen bir wagtda TDHÇMB-niň saýtynda (tmex.gov.tm) platformanyň funksionaly bilen habarlaşyp, göni öndürijiden birža harytlarynyň satuwy hakynda teklip bilen tanşyp bolýar. Şeýle hem birža söwdalarynyň amala aşyrylyşy barada bildiriş çap etmek bolýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.