Serdar Berdimuhamedow: Goý, täze ýyl parahatçylygyň, bagtyýarlygyň, uly üstünlikleriň hem-de rysgal-berekediň ýylyna öwrülsin!

12:27 03.01.2023 1278

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6445/original-163b3d848008ae.jpeg

Watandaşlarymyzy Täze ýyl baýramy mynasybetli gutlap, Türkmenistanyň Prezidenti «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen şygar astynda geçen 2022-nji ýylyň möhüm wakalaryny ýatlady.

Şolaryň hatarynda döwlet Baştutany Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýurdumyzy geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlän maksatnamasyny kabul etmegini, ulag, energetika, lukmançylyk we durmuş maksatly birnäçe iri desgalaryň aaçylmagyny belläp bolar.

Ýurdumyzyň nebitgaz, ulag-aragatnaşyk, söwda-telekeçilik ulgamlarynda hem uly üstünlikler gazanylyp, bu pudaklaryň işgärleri-de berkarar döwletimiziň gazanýan ösüşlerine mynasyp goşantlaryny goşýarlar – diýip, döwlet Baştutany belledi.

«Täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny ýene-de 10 göterim köpelderis. Munuň özi halkymyzyň hal-ýagdaýyny, durmuş goraglylygyny mundan beýläk-de gowulandyrmak ugrunda alyp barýan işlerimiziň dowamydyr» - diýlip Gutlagda bellenilýär.

«Biz ýetip gelen 2023-nji ýyla «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip at berdik. Bu bolsa Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlara bildirilen uly ynamdyr» diýip, döwlet Baştuany belledi.

Gutlagynyň ahyrynda Serdar Berdimuhamedow şeýle belledi: «Goý, täze ýyl parahatçylygyň, bagtyýarlygyň, uly üstünlikleriň hem-de rysgal-berekediň ýylyna öwrülsin! Täze ýylda siziň mukaddes maşgala ojaklaryňyza abadançylyk, agzybirlik ýar bolsun, bagtyýar günler dowamat-dowam bolsun!».

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.