«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»

16:32 06.01.2023 3351

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6482/original-163b7c09bc24f4.jpeg

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy. Maslahatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow, Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gözel Şagulyýewa, Magtymguly adyndaky TDU-nyň kafedra müdiri, professor Atajan Burunow, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýew, «Nebit-gaz» gazetiniň baş redaktory Ussa Ussaýew dagy çykyş etdi.

Bilşimiz ýaly, geçen ýylyň 21-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek, bu döwrebap merkezi «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýip atlandyrmak çözgüdine gelnendigi baradaky hoş habar mälim edildi. Halkymyzda giň seslenme döreden hoş habar nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda hem goldanyldy. Täze ýylyň öňüsyrasyndaky hoş habar aýratyn mazmuna eýe bolup, şatlykly wakalaryň üstüni ýetirdi. Ahal welaýatynyň gurluşygynyň birinji tapgyry tamamlanyp barýan täze dolandyryş merkezine şäher derejesiniň berlip, Arkadag adynyň dakylmagy türkmenistanlylaryň isleg-arzuwlarynyň netijesidir. Arkadag şäheri Gahryman Arkadagymyzyň  düýpli gurluşykda alyp barýan ummasyz uly zähmetiniň, il-ýurt üçin döredijilikli işiniň, zehininiň miwesidir. Şäherde ýaşaýyş jaýlarynyň, edaralaryň töwereginde, köçelerde we ýollarda howpsuzlygy üpjün etmek üçin «akylly» wideogözegçilik ulgamlary, awtoulaglaryň hereketiniň sazlaşygyny üpjün edýän döwrebap ýolyşyklar, agyz suwuny we tebigy gazyň sarp edilişini ölçeýji ulgamlar gurnalar. Dünýäniň elektrobuslary, elektromobilleri, bu ulaglaryň tehniki häsiýetnamalary hem-de olaryň deslapky zerur sany öwrenildi.  Täze merkeziň amatlyklary we artykmaçlyklary Arkadag şäherini dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwürmäge mümkinçilik berýär. 

Türkmen topragynyň iň owadan künjekleriniň biri, dag eteginde bina edilen täze şäher göreniň göwnüni göterýär. Bu döwrebap bilim we terbiýeçilik merkezinde döwrümiziň bagtyýar nesilleri ylym-bilim öwrenerler, hünärleri özleşdirerler. Olar dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze jaýlarda rahat ýaşarlar. Täze şäherde geçirilýän işleriň çäklerinde sanly ulgama aýratyn ähmiýet berilýär. Täze «akylly» şäheriň binagärlik infrastrukturasynyň aýratynlyklary halkymyzy diýseň guwandyrýar we buýsandyrýar.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň kabul eden Karary esasynda, çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak, merkezi seýilgähdäki belent sungat binasyna döwrümiziň görnükli syýasatçysy, türkmen halkynyň beýik Ogly Gurbanguly Berdimuhamedowyň — Gahryman Arkadagymyzyň adyny dakmak we mundan beýläk ony «Arkadag Binasy» diýip atlandyrmak, Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebine Aba Annaýewiň, Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine Berdimuhamet Annaýewiň, lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine Saçly Dursunowanyň, Ahal atçylyk sirkine türkmen halkynyň milli gahrymany Göroglynyň, welaýat kitaphanasyna Döwletmämmet Azadynyň, drama teatryna Aman Gulmämmedowyň, ýörite sungat mekdebine Sahy Jepbarowyň, çagalar sungat mekdebine Şükür bagşynyň adyny dakmak baradaky çözgüdi hem nebitgazçylar uly buýsanç bilen goldadylar.

Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň binalar, desgalar toplumynyň gurluşyk işlerine uly üns berlişi ýaly, onuň töwereginiň abadançylygy baradaky işler hem sazlaşykly alnyp baryldy. Arkadag şäheriniň birinji tapgyryny gurmagyň meýilnamasyna laýyklykda, 288 gektara golaý meýdanda bag nahallaryny ekmek meýilleşdirilendir. Munuň özi bu gözel künjegiň daşky gurşawynyň öňküden-de arassa we abadan bolmagyny üpjün eder.

Hoşallyk maslahatynda çykyş edenler şular we başga-da Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen döredilen täze Ahal welaýatynyň edara ediş merkezine şäher derejesiniň berilmegi, onuň Arkadag diýlip atlandyrylmagy, bu merkeziň sebitde ilkinji «akylly şäher» bolup durýandygy, hemmetaraplaýyn döredilýän amatlyklary barada giňişleýin buýsanç we guwanç bilen nygtap geçdiler.

Dabaraly pursatlarda nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkeziniň sungat ussatlarynyň ajaýyp ýurdumyzyň ösüşleriniň, özgerişleriniň waspyny ýetirýän aýdymlary belentden ýaňlanyp, çärä gatnaşanlarda ýakymly täsir galdyrdy.

Hoşallyk maslahatynda nebitgaz toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we Gahryman Arkadagymyza Ýüzlenme kabul edildi.

«Nebit-gaz».

Başga makalalar
1643507a69953a.jpeg
Energetika — Türkmenistan bilen Moldowanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry

Moldowa we Türkmenistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge we energetika ulgamynda özara gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Moldowanyň daşary işler we ýewropa integrasiýasy ministrliginiň döwlet sekretary Ruslan Bolboçanyň Türkmenistanyň Moldowadaky täze ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşygynda gürrüň edildi diýip, Noi.md portaly ýazýar.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.