«Türkmenistan – Hytaý» gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 350 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi

17:14 09.01.2023 925

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6506/original-163bbbb4112e72.jpeg

Ulanylyp başlanyndan häzirki wagta çenli Türkmenistan – Hytaý  gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 350 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa döwlet saparynyň öňüsyrasynda «Ženmin Žibao» gazetine taýýarlan makalasynda aýdylýar. Makala geçen anna güni  «Нейтральный Туркменистан» gazetinde hem çap edildi.

Türkmenistan bilen Hytaýyň söwda-ykdysady gatnaşyklary barada aýtmak bilen, Serdar Berdimuhamedow «Ýangyç-energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy aýratyn bellemek gerek. 2009-njy ýylyň ahyrynda ulanmaga berlen Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi Aziýa yklymynda amala aşyrylan iň iri bilelikdäki energetika taslamasyna öwrüldi. Häzirki wagta çenli bu gaz geçiriji boýunça Hytaýa 350 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi. Munuň özi aňrybaş çäk däldir» diýip belledi.

Prezidentiň sözlerine görä, bu gaz geçiriji iki ýurduň ýolbaşçylarynyň energetika babatda ählumumy meseleleriň oňyn çözgüdine syýasy taýdan jogapkärçilikli, oýlanyşykly, ykdysady babatda öňdengörüjilikli çemeleşmeleriniň aýdyň nusgasydyr.

Ýatlatsak, 2022-nji ýylyň oktýabrynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maslahatynda Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti Hou Sziszýun Türkmenistandan Hytaýa 2009-njy ýylyň dekabryndan bäri jemi bahasy 60 mlrd dollarlyk 340 mlrd kub metr tebigy gaz iberildi.

Şeýle hem CNPC-nip ýolbaşçysy geljekde HHR-e iberilýän tebigy gazyň möçberlerini artdyrmagyň göz öňünde tutulýandygyny belledi. Şu maksat bilen, turba geçirijiniň häzirki hereket edýän 3 şahasyna goşmaça 4-nji şahany gurmak meselesi maslahatlaşylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.