Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň wekilleri ýangyç-energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maslahatlaşdylar

11:05 10.01.2023 1156

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6515/original-163bcf9bd727b9.jpeg

Duşenbe güni Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýranyň daşary işler ministriniň ykdysady diplomatiýa boýunça orunbasary Mahdi Safari bilen duşuşygynda ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we ulag-üstaşyr mümkinçilikleri artdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berýär.

Türkmenistanyň DIM-niň binasynda geçirilen duşuşykda şeýle hem syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary giňeltmekde ýokary derejedäki duşuşyklaryň wajyplygyny nygtadylar. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-eýran toparynyň işiniň möhümligi bellenildi. Diplomatlar şu ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän bilelikdäki çärelere we duşuşyklara aýratyn üns berdiler.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny berkitmäge bilelikdäki ygryrlylygyny beýan etdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.