Aşgabatda 19-20-nji ýanwarda Türkmen-russiýa işewürler forumy geçiriler

17:56 11.01.2023 803

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6529/original-163be5bca45ad8.jpeg

19-20-nji ýanwarda Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumy geçiriler, onuň barşynda işewürler geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär.

Çäräniň çäklerinde rus öndürijileri üçin «Russiýanyň söwda öýi» söwda-sergi meýdançasyny dabaraly açmak meýilleşdirilýär.

Forumyň maksady — Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we senagat hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak bolup durýar.

Panelleýin sessiýa ulag we logistika, senagat, bilim, sanly gün tertip we iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň beýleki ugurlaryna nagyşlanar.

Garaşylyşy ýaly, işewürler forumyň birinji gününde duşuşyklar geçiriler. Bu barada RF-niň Söwda-senagat edarasynyň saýtynda habar berilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.