«Galkynyş» käninde nobatdaky ulanyş guýusy ulanyşa girizildi

20:35 11.01.2023 3778

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6528/original-163be673f7ece2.jpeg

Türkmenistanda tebigy gaz ätiýaçlyklary boýunça dünýäde iň irileriniň biri bolan «Galkynyş» gaz käninde №60 ulanyş guýusy üstünlikli ulanyşa girizildi.

Ýokary çylşyrymlylykly guýynyň buraw işleri 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlandy. Buraw işleri «Türkmengaz» DK-nyň CNPC (HHR) hytaý kompaniýasy bilen şertnamasynyň çäklerinde hytaýly hünärmenler tarapyndan geçirildi.

Guýynyň gurluşygy bellenilen möhletlerde tamamlandy. Netijede 4580 metr çuňlukdan tebigy gazyň senagat akymy alyndy.

Guýynyň agzynyň gurnama işlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň 3-nji gurnama edarasynyň gurluşykçylary amala aşyrdy. Ulanyş guýusynyň agzynda ýokary tehnologiýaly, döwrebap elektrotehniki we gidrawliki enjamlar, optiki-süýümli kabeller, aragatnaşyk serişdeleri we widepgözegçilik enjamlary oturdyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklarynyň esasynda ýurduň nebitgaz toplumyna sanly ulgam ornaşdyrylýar. Bu guýuda oturdylan optiki süýümli kabeller, aragatnaşyk serişdeleri we wideogözegçilik enjamlary «Marygazçykaryş» Müdirliginiň «Galkynyş» gaz käniniň 1-nji desganyň tebigy gazy kükürtden arassalamak boýunça we başlangyç gaz arassalaýjy desgalarynyň operatorlaryna sanly ulgam arkaly guýudan çig gazyň çykarylyşyny gözegçilik etmäge we ýokary basyşly gaz geçiriji boýunça hereketini dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

2022-nji ýylda 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama edarasynyň hünärmenleri we işçileri «Galkynyş» gaz käninde şeýle hem 309-njy ulanyş guýusyny işe girizdiler. Häzirki wagtda 294-nji we 30-njy ulanyş guýularynda işleri alnyp barylýar.

Başga makalalar
1641167d302c2c.jpeg
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda maslahatlaşyldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Instagram sahypasynda habar berýär.


164115a1889b43.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti BSG girmek boýunça Ženewada gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň başlygy R.Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG), Halkara söwda merkeziniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi.


16411679fdf948.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.


161404a5f6eac8.jpeg
Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.