«Galkynyş» käninde nobatdaky ulanyş guýusy ulanyşa girizildi

15:35 11.01.2023 1228

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6528/original-163be673f7ece2.jpeg

Türkmenistanda tebigy gaz ätiýaçlyklary boýunça dünýäde iň irileriniň biri bolan «Galkynyş» gaz käninde №60 ulanyş guýusy üstünlikli ulanyşa girizildi.

Ýokary çylşyrymlylykly guýynyň buraw işleri 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlandy. Buraw işleri «Türkmengaz» DK-nyň CNPC (HHR) hytaý kompaniýasy bilen şertnamasynyň çäklerinde hytaýly hünärmenler tarapyndan geçirildi.

Guýynyň gurluşygy bellenilen möhletlerde tamamlandy. Netijede 4580 metr çuňlukdan tebigy gazyň senagat akymy alyndy.

Guýynyň agzynyň gurnama işlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň 3-nji gurnama edarasynyň gurluşykçylary amala aşyrdy. Ulanyş guýusynyň agzynda ýokary tehnologiýaly, döwrebap elektrotehniki we gidrawliki enjamlar, optiki-süýümli kabeller, aragatnaşyk serişdeleri we widepgözegçilik enjamlary oturdyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklarynyň esasynda ýurduň nebitgaz toplumyna sanly ulgam ornaşdyrylýar. Bu guýuda oturdylan optiki süýümli kabeller, aragatnaşyk serişdeleri we wideogözegçilik enjamlary «Marygazçykaryş» Müdirliginiň «Galkynyş» gaz käniniň 1-nji desganyň tebigy gazy kükürtden arassalamak boýunça we başlangyç gaz arassalaýjy desgalarynyň operatorlaryna sanly ulgam arkaly guýudan çig gazyň çykarylyşyny gözegçilik etmäge we ýokary basyşly gaz geçiriji boýunça hereketini dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

2022-nji ýylda 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama edarasynyň hünärmenleri we işçileri «Galkynyş» gaz käninde şeýle hem 309-njy ulanyş guýusyny işe girizdiler. Häzirki wagtda 294-nji we 30-njy ulanyş guýularynda işleri alnyp barylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.