Birža söwdalarynda az kükürtli mazut eksport edildi

16:22 12.01.2023 671

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6543/original-163bfaefc1b108.jpeg

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 10-njy ýanwarda jemi bahasy 11,9 mln dollara we 11,2 mln türkmen manadyna barabar bolan 4 sany geleşik hasaba alyndy diýip, ORIENT habar berýär.

Wirgin adalaryndan we Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewürler 11,9 mln dollara umumylykda 30 müň tonnadan gowrak az kükürtli mazut satyn aldylar. Önümiň bir tonnasynyň bahasy 398,50 dollar bahalandyryldy.

Içerki bazarlarda ýerli telekeçiler 11,2 mln manada jemi 1 müň tonna nebit koksuny satyn aldylar.

Satuwa çykarylýan harytlar barada maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň saýtynda tanşyp bolýar (tmex.gov.tm).

Bu saýtda platformanyň funksionaly arkaly habarlaşyp, gönüden-göni öndürijiden birža harytlarynyň satuwy barada teklipler bilen tanşyp bolýar. Şeýle hem birža harytlaryny satmak boýunça bildiriş neşir etmek mümkinçiligi bar.

Nebitgaz toplumy boýunça birža söwdalary duşenbe-anna günleri 16:30, şenbe güni – 12:00 geçirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.