TNGIZT-de nebiti çuňlaşdyryp gaýtadan işlemek boýunça täze desga gurmak meýilleşdirilýär

21:21 12.01.2023 2964

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6542/original-163bfb57bae751.jpeg

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda nebitiň gaýtadan işleniş çuňlugyny 90%-den ýokary geçirmäge ukyply täze tehnologik desgalary gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada  «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär.

Hususan-da, dizel fraksiýalaryny we benzini gidroarassalaýan desgalaryň toplumyny, katalitik kreking we wodorod önümçilikli blokly kokslaşdyrma desgalaryny; nebiti gaýtadan işlemegiň önümleriniň agyr galyndylarynyň katalitik kreking desgasyny, ýokary hilli binýatlyk tehniki ýaglarynyň önümçiligi boýunça desgany döretmek meýilleşdirilýär. Bu desgalaryň ählisi nebitiň gaýtadan işleniş çuňlugyny 90%-den ýokary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda TNGIZT-de haýalladylan kokslaşdyrma we gudronyň deasfaltlaşdyrmasy desgalarynyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Nebiti gaýtadan işlemegi çuňlaşdyrmak bilen birlikde, olaryň ulanyşa girizilmegi suwuklandyrylan gazyň, benziniň, dizel ýangyjynyň we nebit koksunyň önümçiligini artdyrmaga, şeýle hem goşmaça iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer.

Başga makalalar
16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.