TNGIZT-de nebiti çuňlaşdyryp gaýtadan işlemek boýunça täze desga gurmak meýilleşdirilýär

16:21 12.01.2023 1204

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6542/original-163bfb57bae751.jpeg

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda nebitiň gaýtadan işleniş çuňlugyny 90%-den ýokary geçirmäge ukyply täze tehnologik desgalary gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada  «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär.

Hususan-da, dizel fraksiýalaryny we benzini gidroarassalaýan desgalaryň toplumyny, katalitik kreking we wodorod önümçilikli blokly kokslaşdyrma desgalaryny; nebiti gaýtadan işlemegiň önümleriniň agyr galyndylarynyň katalitik kreking desgasyny, ýokary hilli binýatlyk tehniki ýaglarynyň önümçiligi boýunça desgany döretmek meýilleşdirilýär. Bu desgalaryň ählisi nebitiň gaýtadan işleniş çuňlugyny 90%-den ýokary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda TNGIZT-de haýalladylan kokslaşdyrma we gudronyň deasfaltlaşdyrmasy desgalarynyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Nebiti gaýtadan işlemegi çuňlaşdyrmak bilen birlikde, olaryň ulanyşa girizilmegi suwuklandyrylan gazyň, benziniň, dizel ýangyjynyň we nebit koksunyň önümçiligini artdyrmaga, şeýle hem goşmaça iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.