2022-nji ýylda «Merkezi Aziýa — Hytaý» gaz geçirijisi boýunça 43,2 mlrd kub metr gaz iberildi

17:08 13.01.2023 767

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6558/original-163c110744a243.jpeg

Merkezi Aziýa – Hytaý gaz geçirijisi boýunça 2022-nji ýylda Hytaýa 43,2 milliard kub metr tebigy gaz iberildi. Bu barada Xinhua habarlar agentligi PipeChina West Pipeline Company hytaý kompaniýasynyň täzelenen maglumatlaryna esaslanyp habar berýär.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bu turba geçiriji boýunça günde 100 mln kub metre çenli tebigy gaz iberilýär. Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, gündelik ibermeleriň maksimal möçberi 163 mln kub metrden geçdi.

2009-njy ýylyň ahyrynda işe girizilen gaz geçiriji Özbegistanyň we Gazagystanyň üstünden geçip, Sinzýan-Uýgur awtonom etrabynda Horgos serhet geçelgesinde Günbatar-Gündogar hytaý gaz geçirijisi bilen birleşýär.

«Merkezi Aziýa – Hytaý» gaz geçirijisi «mawy ýangyç» bilen 27 etrapda, merkezi dolandyryşly şäherleri we HHR-iň awtonom etraplaryny, şeýle hem Gonkong administratiw etrabyny  500 mln adamy üpjün edýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.