2022-nji ýylda «Merkezi Aziýa — Hytaý» gaz geçirijisi boýunça 43,2 mlrd kub metr gaz iberildi

22:08 13.01.2023 1631

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6558/original-163c110744a243.jpeg

Merkezi Aziýa – Hytaý gaz geçirijisi boýunça 2022-nji ýylda Hytaýa 43,2 milliard kub metr tebigy gaz iberildi. Bu barada Xinhua habarlar agentligi PipeChina West Pipeline Company hytaý kompaniýasynyň täzelenen maglumatlaryna esaslanyp habar berýär.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bu turba geçiriji boýunça günde 100 mln kub metre çenli tebigy gaz iberilýär. Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, gündelik ibermeleriň maksimal möçberi 163 mln kub metrden geçdi.

2009-njy ýylyň ahyrynda işe girizilen gaz geçiriji Özbegistanyň we Gazagystanyň üstünden geçip, Sinzýan-Uýgur awtonom etrabynda Horgos serhet geçelgesinde Günbatar-Gündogar hytaý gaz geçirijisi bilen birleşýär.

«Merkezi Aziýa – Hytaý» gaz geçirijisi «mawy ýangyç» bilen 27 etrapda, merkezi dolandyryşly şäherleri we HHR-iň awtonom etraplaryny, şeýle hem Gonkong administratiw etrabyny  500 mln adamy üpjün edýär.

Başga makalalar
16253d9d995933.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2%-de saklanýar

Şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň ýurdumyzyň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda belledi. Jemi içerki önümiň ösüşi ýylyň başyndan bäri 6,2 göterim derejede durnukly saklanyp gelýär, zähmet haklary bolsa, 10 göterim ýokarlandyryldy, diýip döwlet Baştutany nygtady.


16253c79bcf760.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi

Geçen anna güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň birinji çärýegi boýunça netijeleri jemlenildi. Şol sanda nebitgaz toplumynyň işiniň netijelerine garaldy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow hasabat berdi.


160800305a01a3.jpeg
TNGIZT ýewro ülňüleri boýunça awiasion ýangyjyň önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Jet A-1 kysymly awiasion ýangyjynyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Munuň özi zawodynda öndürilýän ТС-1 awiaýangyjyň ýewropa nusgasydyr.


16489bde1bb8a0.jpg
Çagalaryň dynç alşy şowhuna beslenýär

Häzirki wagtda ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär. Tomsuň ilkinji günlerinde okuw möwsümini tamamlan çagalary ýurdumyzyň ajaýyp Gökdere jülgesindäki köpsanly sagaldyş-dynç alyş merkezleri gujak açyp garşylady. Şolaryň hatarynda Gökderedäki «Şöhle» we «Nebitçi» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezleri hem bar. Olarda dynç alyp, saglygyny berkidýän çagalaryň her gününiň manyly we netijeli geçmegi üçin ähli şertler döredilipdir.