«Milli önüm» kärhanasy 2022-nji ýylda 129 tonna polipropilen sapagyny eksport etdi

17:10 13.01.2023 1066

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6559/original-163c1173fdd346.jpeg

«Milli önüm» hususy kärhanasy geçen 2022-nji ýylda 129 tonna polipropilen sapagyny eksport etdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdeleri habar berýär.

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Milli önüm» kärhanasynda polipropilen gaýtadan işlenilip, polipropilen sapagy öndürilýär. Ol oba hojalygynda giňden peýdalanylýar. Geçen ýylyň başyndan bäri kärhanada bu önümiň 493 tonnasy öndürildi.

Belläp geçsek, önümçilik üçin çig mal Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, şeýle hem Gyýanly polimer zawodyndan alynýar.

Germaniýanyň we Türkiýäniň öňdebaryjy enjamlary oturdylan kärhana her aýda 50 tonna polipropilen gaýtadan işleýär. 1,3-den 5 kg çenli möçberde öndürilýän polipropilen sapagy aýratyn islegden peýdalanylýar.

2016-njy ýylda işine başlan «Milli önüm» hususy kärhanasy häzirki wagtda içeri bazary üpjün etmek bilen bir hatarda, öz önümlerini Azerbaýjan, Gruziýa, şeýle hem Gazagystan we Özbegistan ýaly ýurtlara eksport edýär.

Dolulygyna awtomatlaşdyrylan kärhanada 33 sany ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler zähmet çekýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.