Hoşallyk maslahaty geçirildi

17:05 16.01.2023 598

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6567/original-163c53d78003e3.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.

Täze — 2023-nji ýylyň şygary bilen bagly geçirilen dabaraly çärä nebitgaz senagatynda zähmet çekýän ýolbaşçylar, jogapkär işgärler, hünärmenler, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary gatnaşdy. Maslahatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň «Galkynyş» aýdym-saz folklor toparynyň I derejeli artisti Owazgeldi Pälwanow, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýew we beýlekiler öz çykyşlarynda täze gadam basylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi diňe bir ýurdumyzyň ýaşlarynyň däl, eýsem, ähli ildeşlerimiziň, şol sanda nebitgaz toplumynyň agzybir işgärleriniň şatlygyna-şatlyk, buýsanjyna-buýsanç goşan taryhy waka öwrüldi diýip bellediler.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, geçen ýylda “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzda ýaşlar syýasatynyň hukuk binýadyny has-da pugtalandyrdy. Bu Kanunyň kabul edilmegi nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda hem uly seslenme döretdi. Çünki onda zähmet köpçüliginiň aglaba bölegi kalplary hyjuwly, ruhubelent ýaşlardan ybaratdyr.

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň agzybir zähmet köpçüliginiň birleşen tagallasy netijesinde, häzirki döwürde halkymyzy nebit we nebit önümleri hem-de gymmatly “mawy ýangyç” bilen üpjün etmekde, şeýle hem türkmen gazynyň, nebitiniň dünýä bazarynda öz mynasyp ornuny eýelemegine möhüm işler durmuşa geçirilýär. Soňky ýyllarda toplumyň ýaşlarynyň işjeň gatnaşmagynda ýurdumyzda nebitgaz pudagyna degişli möhüm ähmiýetli senagat kärhanalarynyň gurulmagy, öň bar bolanlarynyň durkunyň döwrebaplaşdyrylmagy, “gara altynyň”, “mawy ýangyjyň” täze senagat akymlarynyň alynmagy, olaryň gaýtadan işlenmegi bilen dünýä bazaryna çykarylýan energogöterijileriň mukdarynyň artmagy netijesinde döwletimiz dünýäde ykdysady taýdan barha kuwwatlanýan ýurda öwrüldi.

Şeýle mazmundaky çykyşlar hoşallyk maslahatynyň esasyny düzdi. Dabaraly çäräniň barşynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren aýdymlary belentden ýaňlandy.

Hoşallyk maslahatynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.