RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Türkmenistana geler

15:04 17.01.2023 583

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6576/original-163c63d7041a13.jpeg

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin 19-20-nji ýanwarda Türkmenistana geler diýip, rus habar beriş serişdeleri habar berýär. Onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşar.

Çäräniň çäklerinde iki sany dostlukly döwletleriň esasy edaralarynyň we işewür meýdançalarynyň hyzmatdaşlygynyň mazmunyny baýlaşdyrmaga degişli meseleleriň giň toplumyna garalar.

Panelleýin gepleşikler ulag we logistika, bilim, senagat, sanly ulgamlarda we iki ýurduň kompaniýalarynyň dialogynyň beýleki ugurlarynda russiýa-türkmen hyzmatdaşlygy mowzugy boýunça geçiriler.

Işewürler forumynyň birinji gününde pudaklaýyn duşuşyklar meýilleşdirilýär. Şeýle hem forumyň geçirilýän günlerinde Aşgabatda «Russiýanyň söwda öýi» söwda-sergi meýdançasynyň dabaraly açylyşy meýilleşdirilýär.

Forum Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda söwda-ykdysady we senagat hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir. Işewür gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.

2020-nji ýylyň ýanwaryndan bäri Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany bolup gelýän Mihail Mişustin ilkinji gezek Russiýanyň premýer-ministri hökmünde Türkmenistana geler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.