RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Türkmenistana geler

20:04 17.01.2023 4868

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6576/original-163c63d7041a13.jpeg

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin 19-20-nji ýanwarda Türkmenistana geler diýip, rus habar beriş serişdeleri habar berýär. Onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşar.

Çäräniň çäklerinde iki sany dostlukly döwletleriň esasy edaralarynyň we işewür meýdançalarynyň hyzmatdaşlygynyň mazmunyny baýlaşdyrmaga degişli meseleleriň giň toplumyna garalar.

Panelleýin gepleşikler ulag we logistika, bilim, senagat, sanly ulgamlarda we iki ýurduň kompaniýalarynyň dialogynyň beýleki ugurlarynda russiýa-türkmen hyzmatdaşlygy mowzugy boýunça geçiriler.

Işewürler forumynyň birinji gününde pudaklaýyn duşuşyklar meýilleşdirilýär. Şeýle hem forumyň geçirilýän günlerinde Aşgabatda «Russiýanyň söwda öýi» söwda-sergi meýdançasynyň dabaraly açylyşy meýilleşdirilýär.

Forum Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda söwda-ykdysady we senagat hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir. Işewür gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.

2020-nji ýylyň ýanwaryndan bäri Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany bolup gelýän Mihail Mişustin ilkinji gezek Russiýanyň premýer-ministri hökmünde Türkmenistana geler.

Başga makalalar
164b0eaa21cfd6.jpg
Hytaý maý aýynda tebigy gazyň rekord derejesini import etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Hytaý suwuklandyrylan tebigy gazy we turba geçiriji ibermelerini hasaba alanyňda 13,51 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu görkeziji maý aýy üçin taryhy rekord bolup durýar.


164b5281ee01ac.jpg
Nebitgaz toplumynda alty aýyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164b0ea1d72599.jpg
HEA 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny peseltdi

Halkara energetika agentligi (HEA) 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde şu ýylda nebite bolan islegiň çaklamasyny günde 170 müň barrele çenli aşaklatdy. Bu agentligiň hasabatyndan görünýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.