Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleriniň dowamynda energetika howpsuzlyk meseleleri maslahatlaşyldy

20:58 18.01.2023 1152

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6600/original-163c794b3e15fd.jpeg

Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleriniň dowamynda taraplar halkara energetika we ekologiýa howpsuzlygynyň meselelerini maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

16-17-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Fransiýa Respublikasynyň Ýewropa we Daşary işler ministrliginiň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyýew, Fransiýa tarapyna Fransiýanyň DIM-niň Kontinental Ýewropa bölüminiň müdiriniň orunbasary Silwen Gýoge ýolbaşçylyk etdi. Geçirilen duşuşyklaryň çäginde syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp sanly meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar ýurtlaryň arasyndaky syýasy gepleşikleri pugtalandyrmak işinde iň ýokary we ýokary derejede gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigini bellediler.

Parlamentara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine aýratyn üns berildi.

Halkara we sebit guramalarynyň çäginde hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi beýan edildi, Birleşen Milletler Guramasynyň ugry boýunça özara gatnaşyklara seredilip geçildi. Duşuşygyň aýratyn temasy hökmünde Ýewropa Bileleşiginiň çäklerindäki özara gatnaşyklar, şeýle hem "ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň" wezipeleriniň durmuşa geçirilmegine üns berildi. Şol bir wagtyň özünde, ynsanperwerlik ugrundaky gepleşikleri şu ýyl dowam etdirmek üçin özara gyzyklanma bildirildi.

Diplomatlar halkara gün tertibi barada pikir alyşdylar we halkara energetika we ekologiýa howpsuzlygynyň käbir meselelerine ara alyp maslahatlaşdylar.

Başga makalalar
1641167d302c2c.jpeg
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda maslahatlaşyldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Instagram sahypasynda habar berýär.


164115a1889b43.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti BSG girmek boýunça Ženewada gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň başlygy R.Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG), Halkara söwda merkeziniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi.


16411679fdf948.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.


161404a5f6eac8.jpeg
Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.