Türkmenistanyň we Kataryň diplomatlary ýangyç-energetika, maýa goýumlar, ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

21:00 18.01.2023 1153

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6601/original-163c79568f08a6.jpeg

Türkmenistanyň DIM-inde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Katar döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hamad bin Raşid bin Hamad Al-Azbi bilen geçirilen duşuşykda ýangyç-energetika, maýa goýumlar, ulag, aragatnaşyk we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada türkmen DIM-niň saýtynda habar berilýär.

Diplomatlar ýokary derejeli saparlaryň ähmiýetini we iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň arasynda yzygiderli syýasy geňeşmeleriň geçirilmeginiň möhümdigini bellediler. Şeýle hem halkara we sebit guramalarynyň çäginde iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyga, hukuk binýadyny giňeltmek meselelerine üns berildi.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak meselesinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-kataryň hökümetara toparynyň işine uly ähmiýet berildi. Ýangyç we energetika, maýa goýumlar, ulag we aragatnaşyk, himiýa we dokma senagaty, oba hojalygy we ýokary tehnologiýa ýaly hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary barada pikir alşyldy.

Başga makalalar
161f2786f9649d.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak üçin karz serişdelerini bölüp bermegi tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.163a42e3108629.jpeg
NEXI ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen maýa goýum ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň eksport we maýa goýum ätiýaçlandyryş agentliginiň (NEXI) Ýerine ýetiriji direktory Atsuo Kuroda bilen duşuşdy. Bu agentlik ýapon we türkmen taraplarynyň durmuşa geçirýän bilelikdäki ykdysady taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ätiýaçlandyryş öweziniň dolmagyny üpjün edýär diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


161f0f47c60a6e.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň ibermelerini artdyrmak meselesini maslahatlaşmaga taýýar

Türkmenistan tebigy gazyň Hytaýa iberilýän möçberlerini artdyrmak meselelerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen sammitde aýtdy.


1607fcbaebab8f.jpeg
Si Szinpin Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşar

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy diýip, HHR-iň Lideriniň Türkmenistanyň Prezidentine iberen hatyny neşir eden «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.