«Mawy ýangyç» Daşoguzyň uzakdaky obalaryna ýetirilýär

10:49 10.07.2020 1516

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/129/original-15f06fae1eac74.jpeg

«Türkmengazüpjünçilik» müdirliginiň «S.Türkmenbaşyetrapgaz» hojalyk edarasynyň gazçylary diňe bir şäherleriň we şäher görnüşli şäherçeleriň däl, eýsem, ilkinji nobatda Daşoguz welaýatynyň günbataryndaky uzakda ýerleşen obalary hem «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmek boýunça işleriň depginini ýokarlandyrýarlar. Häzirki wagtda tebigy gaz turba geçirijiler arkaly 21 müň 560-dan gowrak öý hojalyklaryna we edaralara berilýär.Gazçylaryň zähmeti netijesinde «mawy ýangyç» welaýatyň iň çetki nokatlaryndaky ilatly ýerlere hem ýetirilýär. Netijede, «Anna oý» we N.Gylyjow geňeşlikleriniň obalarynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Daşoguz welaýatynyň ilatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-abatlaýyş müdirliginiň işgärleri şu ýylyň geçen bäş aýynda diametri 159 mm bolan orta basyşly we birnäçe müň metr uzynlykdaky gaz geçirijisiniň eltiji torlaryny oturtmak işini ýerine ýetirdiler. Häzirki wagtda «mawy ýangyç» 21 müň 280 sany ýaşaýyş jaýlaryna iberilýär. Şeýle hem Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň 208 sany öý hojalyklary suwuklandyrylan gazdan peýdalanýarlar.Şu ýylyň bäş aýynda Ýeňiş obasynda uzynlygy 1000 metr bolan 159 mm diametrli orta basyşly gaz geçirijisi dolulygyna abatlanyldy. Netijede onuň öndürijiligi ep-esli ýokarlandy.Häzirki wagtda gazçylar tarapyndan etrabyň çäginde uzynlygy 2434 kilometr bolan dürli diametrli gaz geçirijilerine, şeýle hem 670-den gowrak gazsazlaýjy we gazpaýlaýjy desgalara  ýokary hilli hyzmat edilýär. Işleri ýerine ýetirmekde gazçylar ýangyn howpsuzlyk kadalaryny berk berjaý edýärler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.