Türkmenistanyň paýtagtynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady

22:18 19.01.2023 4333

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6613/original-163c8edb35f555.jpeg

Penşenbe güni irden Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady. Oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabada geldi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Rus wekiliýetiniň düzüminde — Hökümet agzalary, RF-niň Prezidentiniň administrasiýasynyň we Federal ýygnagyň Döwlet dumasynyň, şeýle hem dürli edaralaryň — Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Senagat we söwda ministrliginiň, Sanlylaşdyrma ministrliginiň, Bilim we ylym ministrliginiň, Oba hojalygy ministrliginiň, Ulag ministrliginiň, Gurluşyk ministrliginiň, Russiýa eksport merkeziniň we Söwda-senagat edarasynyň wekilleri bar.

Şeýle hem forumyň wekilleriniň hatarynda — Astrahan, Belgorod we Çelýabensk oblastlarynyň, Dagystanyň, Tatarystanyň, Sankt-Peterburgyň ýolbaşçylary, şeýle hem 30-a golaý kompaniýalaryň we işewür düzümleriň wekilleri bar.

Forum iki ýurduň wekiliýetleriniň bir wagtda iki sany «tegelek stol» duşuşygy bilen başlandy. Olaryň birinde senagat kooperesiýasy we gurluşyk önümçiligi ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri, beýlekisinde bolsa, innowasion we maglumat tehnologiýalary, ykdysadyýeti sanlylaşdyrma ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň we Russiýanyň ulag-logistika toplumynyň özara gatnaşyklarynyň tendensiýalaryna we ugurlaryna bagyşlanan duşuşyk geçiriler. Forumyň gün tertibinde bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk aýratyn ara alnyp maslahatlaşylar.

Agşam Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustiniň gatnaşmagynda forumyň plenar mejlisi geçiriler.

Mejlisiň esasy mowzugy — Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň söwda-ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri. Bu mowzuk boýunça şeýle hem iki ýurduň ykdysadyýet ministrleri, pudak ýolbaşçylary, iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary çykyş eder.

Anna güni forum öz işini dowam eder. Onuň çäklerinde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet we hususy taraplarynyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçiriler.

Şeýle hem Türkmen-russiýa we Russiýa-türkmen işewürler geňeşiniň bilelikdäki mejlisi, ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekmek hem-de russiýaly öndürijiler üçin «Russiýanyň söwda öýi» söwda-sergi meýdançasynyň açylyşy meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
160d2cedba412e.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: bäş aýda 209 nebit guýusy ulanyşa berildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat şäherindäki «Nebitgazçykaryş» kärhanasynyň nebitgaz guýularynyň abatlaýjylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary zähmet üstünliklerini gazanýarlar.


163abe062874fb.jpeg
Birža söwdalarynda daşary ýurtly alyjylara dizel ýangyjy we awiakerosin ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.


164c24b09ba532.jpg
Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň geçiriljek sammitiniň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň, Täjigistan Respublikasynyň daşary işler ministri S.Muhriddiniň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri B.Saidowyň arasynda geçirilen geňeşmelerde üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda geçiriljek Sammitine taýýarlyk görmek we geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


163abeafa18bbc.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahatynyň we sergisiniň senesi belli boldy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahaty we sergisi indiki ýylyň 25-27-nji oktýabrynda geçiriler.


160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.