Türkmenistanyň paýtagtynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady

17:18 19.01.2023 576

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6613/original-163c8edb35f555.jpeg

Penşenbe güni irden Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady. Oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabada geldi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Rus wekiliýetiniň düzüminde — Hökümet agzalary, RF-niň Prezidentiniň administrasiýasynyň we Federal ýygnagyň Döwlet dumasynyň, şeýle hem dürli edaralaryň — Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Senagat we söwda ministrliginiň, Sanlylaşdyrma ministrliginiň, Bilim we ylym ministrliginiň, Oba hojalygy ministrliginiň, Ulag ministrliginiň, Gurluşyk ministrliginiň, Russiýa eksport merkeziniň we Söwda-senagat edarasynyň wekilleri bar.

Şeýle hem forumyň wekilleriniň hatarynda — Astrahan, Belgorod we Çelýabensk oblastlarynyň, Dagystanyň, Tatarystanyň, Sankt-Peterburgyň ýolbaşçylary, şeýle hem 30-a golaý kompaniýalaryň we işewür düzümleriň wekilleri bar.

Forum iki ýurduň wekiliýetleriniň bir wagtda iki sany «tegelek stol» duşuşygy bilen başlandy. Olaryň birinde senagat kooperesiýasy we gurluşyk önümçiligi ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri, beýlekisinde bolsa, innowasion we maglumat tehnologiýalary, ykdysadyýeti sanlylaşdyrma ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň we Russiýanyň ulag-logistika toplumynyň özara gatnaşyklarynyň tendensiýalaryna we ugurlaryna bagyşlanan duşuşyk geçiriler. Forumyň gün tertibinde bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk aýratyn ara alnyp maslahatlaşylar.

Agşam Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustiniň gatnaşmagynda forumyň plenar mejlisi geçiriler.

Mejlisiň esasy mowzugy — Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň söwda-ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri. Bu mowzuk boýunça şeýle hem iki ýurduň ykdysadyýet ministrleri, pudak ýolbaşçylary, iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary çykyş eder.

Anna güni forum öz işini dowam eder. Onuň çäklerinde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet we hususy taraplarynyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçiriler.

Şeýle hem Türkmen-russiýa we Russiýa-türkmen işewürler geňeşiniň bilelikdäki mejlisi, ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekmek hem-de russiýaly öndürijiler üçin «Russiýanyň söwda öýi» söwda-sergi meýdançasynyň açylyşy meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.