Türkmenistanyň Prezidenti «Galkynyş» gaz käninde baryp gördi

22:32 20.01.2023 2600

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6630/original-163ca24455b56f.jpeg

Penşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, «Galkynyş» gaz känine baryp gördi diýip, TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanynyň uçary paýtagtymyzdan ugrady we birnäçe wagtdan soňra Mary şäheriniň Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda tebigy gazyň ägirt uly goruna eýe bolan “Galkynyş” gaz känine tarap ugrady.

Döwlet Baştutanynyň dikuçary “Galkynyş” käniniň ýanyndaky meýdançada gondy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan işler, gaýtadan işleýän senagatyň düzümlerine döwrebap innowasion usullaryň ornaşdyrylyşy bilen gyzyklandy.

“Türkmengaz” döwlet konserniniň ýolbaşçysy B.Amanow degişli çyzgylary görkezip, “Galkynyş” gaz känindäki işleriň ýagdaýy, önümçilik desgalarynyň kuwwaty, guýularyň gurluşygynyň tapgyrlary, täze guýularyň özleşdirilişi barada hasabat berdi.

Içerki sarp edijileri tebigy gaz bilen doly üpjün etmek hem-de pudagyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin ähli zerur tagallalaryň edilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutany “Galkynyş” gaz käniniň senagat taýdan özleşdirilmegine uly ähmiýet berilýändigini, onuň ulanmaga berilmeginiň Türkmenistanyň energetika döwleti hökmündäki ornuny pugtalandyrandygyny we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açandygyny nygtady.

Ýurdumyz amatly maýa goýum ýagdaýyny döredip, dünýäniň köp döwletleri, iri daşary ýurt kompaniýalary, abraýly maliýe edaralary we halkara guramalar bilen bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

“Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň çäklerinde “Türkmengaz” döwlet konserni daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde birnäçe düzümleýin desgalary gurdy. Bu gaz käninde “mawy ýangyjy” çykarmak, gaýtadan işlemek we ibermek bilen baglanyşykly ähli tehnologik işleriň awtomatlaşdyrylandygyny bellemek gerek. Ýörite enjamlar desgalaryň ygtybarly işini we ekologik taýdan howpsuzlygyny üpjün edýär.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, halk hojalygy toplumyny döwrebaplaşdyrmak we innowasion taýdan ösdürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutany ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmegiň, kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmegiň hem-de öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi.

Prezident milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda, şol sanda ýangyç-energetika ulgamynda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň ähmiýetini nygtap, içerki sarp edijileri tebigy gaz bilen doly üpjün etmegiň hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Başga makalalar
1643507a69953a.jpeg
Energetika — Türkmenistan bilen Moldowanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry

Moldowa we Türkmenistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge we energetika ulgamynda özara gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Moldowanyň daşary işler we ýewropa integrasiýasy ministrliginiň döwlet sekretary Ruslan Bolboçanyň Türkmenistanyň Moldowadaky täze ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşygynda gürrüň edildi diýip, Noi.md portaly ýazýar.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.