Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar

19:28 20.01.2023 532

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6632/original-163ca35b5c0af8.jpeg

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şahym Abdrahmanow penşenbe güni Aşgabatda iki ýurduň nebitgaz ulgamynda, elektroenergetikada, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde we parahatçylykly atom ulgamynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy bahar berdi.

«Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowak Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen iş duşuşygyny geçirdi. Taraplar Russiýa bilen Türkmenistanyň nebitgaz, elektroenergetika, energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri we parahatçylykly atom ulgamlarynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar» - diýlip habarda aýdylýar.

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, rus kompaniýalary enjamlary ibermek boýunça ýerli potratçylary çekmek arkaly Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmak ulgamynda öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Mundan başga-da, bellenilişi ýaly, rus nebit kompaniýalary Türkmenistanda känleri işläp taýýarlamak boýunça bilelikdäki taslamalara gatnaşmaga taýýar. Şeýle hem nebiti we gazy ibermek, gaz infrastrukturasynyň gurluşygy, Hazar deňziniň ekologiýa howpsuzlygyny gorap saklamak ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy.

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň nygtaýşy ýaly, RF we Türkmenistan — öňden gelýän dostlar, ygtybarly hyzmatdaşlar.

«Moskwa we Aşgabat deň hukuklylyk, özara hormat goýmak we birek-biregiň gyzyklanmalaryny nazara almak esasynda özara gatnaşyklary mundan beýläk hem giňeltmäge taýýar» - diýip A.Nowak belledi.

Aleksandr Nowak RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustiniň saparynyň çäklerinde rus wekiliýetiniň düzüminde türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşmak üçin penşenbe güni Aşgabada geldi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.