Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar

00:28 21.01.2023 2008

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6632/original-163ca35b5c0af8.jpeg

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şahym Abdrahmanow penşenbe güni Aşgabatda iki ýurduň nebitgaz ulgamynda, elektroenergetikada, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde we parahatçylykly atom ulgamynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy bahar berdi.

«Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowak Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen iş duşuşygyny geçirdi. Taraplar Russiýa bilen Türkmenistanyň nebitgaz, elektroenergetika, energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri we parahatçylykly atom ulgamlarynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar» - diýlip habarda aýdylýar.

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, rus kompaniýalary enjamlary ibermek boýunça ýerli potratçylary çekmek arkaly Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmak ulgamynda öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Mundan başga-da, bellenilişi ýaly, rus nebit kompaniýalary Türkmenistanda känleri işläp taýýarlamak boýunça bilelikdäki taslamalara gatnaşmaga taýýar. Şeýle hem nebiti we gazy ibermek, gaz infrastrukturasynyň gurluşygy, Hazar deňziniň ekologiýa howpsuzlygyny gorap saklamak ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy.

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň nygtaýşy ýaly, RF we Türkmenistan — öňden gelýän dostlar, ygtybarly hyzmatdaşlar.

«Moskwa we Aşgabat deň hukuklylyk, özara hormat goýmak we birek-biregiň gyzyklanmalaryny nazara almak esasynda özara gatnaşyklary mundan beýläk hem giňeltmäge taýýar» - diýip A.Nowak belledi.

Aleksandr Nowak RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustiniň saparynyň çäklerinde rus wekiliýetiniň düzüminde türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşmak üçin penşenbe güni Aşgabada geldi.

Başga makalalar
165570a835f629.jpg
Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 16-njy noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň maýa goýum ministri Halid Al Falih bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


1643508220faf5.png
Dubaýdaky Halkara forumynyň hyzmatdaşlarynyň sany täze gatnaşyjylar bilen artdy

Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň açylmagyna ýarym aý galdy. Forum 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriler.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.