Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar

00:28 21.01.2023 1854

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6632/original-163ca35b5c0af8.jpeg

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şahym Abdrahmanow penşenbe güni Aşgabatda iki ýurduň nebitgaz ulgamynda, elektroenergetikada, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde we parahatçylykly atom ulgamynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy bahar berdi.

«Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowak Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen iş duşuşygyny geçirdi. Taraplar Russiýa bilen Türkmenistanyň nebitgaz, elektroenergetika, energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri we parahatçylykly atom ulgamlarynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar» - diýlip habarda aýdylýar.

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, rus kompaniýalary enjamlary ibermek boýunça ýerli potratçylary çekmek arkaly Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmak ulgamynda öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Mundan başga-da, bellenilişi ýaly, rus nebit kompaniýalary Türkmenistanda känleri işläp taýýarlamak boýunça bilelikdäki taslamalara gatnaşmaga taýýar. Şeýle hem nebiti we gazy ibermek, gaz infrastrukturasynyň gurluşygy, Hazar deňziniň ekologiýa howpsuzlygyny gorap saklamak ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy.

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň nygtaýşy ýaly, RF we Türkmenistan — öňden gelýän dostlar, ygtybarly hyzmatdaşlar.

«Moskwa we Aşgabat deň hukuklylyk, özara hormat goýmak we birek-biregiň gyzyklanmalaryny nazara almak esasynda özara gatnaşyklary mundan beýläk hem giňeltmäge taýýar» - diýip A.Nowak belledi.

Aleksandr Nowak RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustiniň saparynyň çäklerinde rus wekiliýetiniň düzüminde türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşmak üçin penşenbe güni Aşgabada geldi.

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


164ad1889d2303.png
Geçen hepdede birža söwdalarynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.