Russiýanyň eksport merkezi nebitgaz we demirýol infrastrukturasy ulgamlarynda Türkmenistanda taslamalary goldamaga taýýar

00:30 21.01.2023 1716

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6633/original-163ca3652492f8.jpeg

Russiýanyň eksport merkezi topary nebitgaz ulgamynda iri taslamalary, şeýle hem demirýol infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalary goldamaga taýýar. Bu barada Russiýa eksport merkeziniň baş direktory Weronika Nikişina penşenbe güni Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumynda eden çykyşynda belledi diýip, REM-iň metbugat gullugy habar berýär.

Baş direktoryň bellemegine görä, Türkmenistan bilen eýýäm birnäçe ýyldan bäri üstünlikli iş alnyp barylýar, şol sanda ygtybarly rus iberijilerini tapmak boýunça hem işler amala aşyrylýar.

«Ýörite döwlet maksatnamasynyň hasabyna logistika çykdajylary azaldylýar we netijede russiýaly we türkmen kompaniýalarynyň hyzmatdaşlygynyň netijeliligi ýokarlanýar, analitik goldaw berýäris. Häzir biz türkmen kärdeşlerimiz bilen bilelikdäki işimiz boýunça mundan beýläkki meýilnamalarymyzy işleýäris, şol sanda nebitgaz infrastrukturasy, wagon abatlaýyş gurluşygy we bilim ulgamynda sanly çözgütler ulgamynda işler alnyp barylýar» - diýip, Nikişina belledi.

Ol rus kompaniýalarynyň Türkmenistanda işiniň berkidilmegine, iri möçberli bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga ynam bildirdi.

Aşgabatda 19-20-nji ýanwarda türkmen-russiýa işewürler forumy geçirilýär, oňa döwlet we hususy düzümleriň 300-den gowrak wekilleri gatnaşýar.

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


164ad1889d2303.png
Geçen hepdede birža söwdalarynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.