Russiýanyň eksport merkezi nebitgaz we demirýol infrastrukturasy ulgamlarynda Türkmenistanda taslamalary goldamaga taýýar

19:30 20.01.2023 497

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6633/original-163ca3652492f8.jpeg

Russiýanyň eksport merkezi topary nebitgaz ulgamynda iri taslamalary, şeýle hem demirýol infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalary goldamaga taýýar. Bu barada Russiýa eksport merkeziniň baş direktory Weronika Nikişina penşenbe güni Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumynda eden çykyşynda belledi diýip, REM-iň metbugat gullugy habar berýär.

Baş direktoryň bellemegine görä, Türkmenistan bilen eýýäm birnäçe ýyldan bäri üstünlikli iş alnyp barylýar, şol sanda ygtybarly rus iberijilerini tapmak boýunça hem işler amala aşyrylýar.

«Ýörite döwlet maksatnamasynyň hasabyna logistika çykdajylary azaldylýar we netijede russiýaly we türkmen kompaniýalarynyň hyzmatdaşlygynyň netijeliligi ýokarlanýar, analitik goldaw berýäris. Häzir biz türkmen kärdeşlerimiz bilen bilelikdäki işimiz boýunça mundan beýläkki meýilnamalarymyzy işleýäris, şol sanda nebitgaz infrastrukturasy, wagon abatlaýyş gurluşygy we bilim ulgamynda sanly çözgütler ulgamynda işler alnyp barylýar» - diýip, Nikişina belledi.

Ol rus kompaniýalarynyň Türkmenistanda işiniň berkidilmegine, iri möçberli bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga ynam bildirdi.

Aşgabatda 19-20-nji ýanwarda türkmen-russiýa işewürler forumy geçirilýär, oňa döwlet we hususy düzümleriň 300-den gowrak wekilleri gatnaşýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.