«Rosgeologiýa» Türkmenistanda uglewodorod känlerini gözlemek hem-de işläp taýýarlamak bilen meşgullanar

21:11 24.01.2023 2816

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6663/original-163cf692420c69.jpeg

Aşgabatda 19-20-nji ýanwarda geçirilen Türkmen-russiýa işewürler forumynyň çäklerinde «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hem-de «Rosgeologiýa» (Rosgeo) rus holding kompaniýasynyň wekiliýetleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça russiýa hünärmenler türkmen uglewodorod we peýdaly gazylyp alynýan baýlyklaryň känini gözlemekde we işläp taýýarlamakda tehnologik kömegini bererler.

«Rosgeonyň» wekiliýeti geçen ýylyň noýabrynda hem Türkmenistana gelipdi. Şonda ýurduň uglewodorod mümkinçiliklerini artdyrmak we gaty gazylyp alynýan baýlyklaryň täze känlerini açmak hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlenildi.

Şunuň bilen bir hatarda, taraplar «Rosgeo» PJ bilen «Türkmengeologiýa» DK-nyň arasynda uglewodorod çig maly we peýdaly gaty gazylyp alynýan baýlyklar boýunça geologiýa gözleg işlerini ýerine ýetirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyga gol çekmegi meýilleşdirýärler. Degişli ylalaşyk 2022-nji ýylyň dekabrynda 12-nji Russiýa-türkmen Hökümetara toparynyň mejlisiniň barşynda gazanyldy.

Hususan-da, russiýaly hünärmenler Hazar deňziniň türkmen böleginiň erkin bloklarynda ýerasty gaz ammarlaryny gurmak üçin laýyk gelýän multiklient düşürme, gözleg we geologiýa uçastoklarynyň esaslandyrmasy formatynda 3D seýsmoderňewleri geçirmek, Amyderýanyň nebitgazly basseýniň demirgazyk-günbataryndaky nebit känlerini lokallaşdyrmak boýunça taslamalara gatnaşmagy teklip edýärler.

«Rosgeo» Russiýa Federasiýasynyň ösen önümçilik we tehniki mümkinçilikleri bolan iri geologiýa holdingidir. Kompaniýa mineral serişdeleriň ähli görnüşleriniň sebitleýin derňewinden başlap we känleriň ätiýaçlygyny kesgitläp, olary işe girizmeklige çenli geologiýa gözleg we derňew işleriniň ählisini ýerine ýetirýär.

Kompaniýa deňiz geologiýa we şelf operasiýalary ulgamynda özboluşly başarnyklara eýedir.

Başga makalalar
1641167d302c2c.jpeg
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda maslahatlaşyldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Instagram sahypasynda habar berýär.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


16411679fdf948.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.