«Rosgeologiýa» Türkmenistanda uglewodorod känlerini gözlemek hem-de işläp taýýarlamak bilen meşgullanar

16:11 24.01.2023 619

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6663/original-163cf692420c69.jpeg

Aşgabatda 19-20-nji ýanwarda geçirilen Türkmen-russiýa işewürler forumynyň çäklerinde «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hem-de «Rosgeologiýa» (Rosgeo) rus holding kompaniýasynyň wekiliýetleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça russiýa hünärmenler türkmen uglewodorod we peýdaly gazylyp alynýan baýlyklaryň känini gözlemekde we işläp taýýarlamakda tehnologik kömegini bererler.

«Rosgeonyň» wekiliýeti geçen ýylyň noýabrynda hem Türkmenistana gelipdi. Şonda ýurduň uglewodorod mümkinçiliklerini artdyrmak we gaty gazylyp alynýan baýlyklaryň täze känlerini açmak hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlenildi.

Şunuň bilen bir hatarda, taraplar «Rosgeo» PJ bilen «Türkmengeologiýa» DK-nyň arasynda uglewodorod çig maly we peýdaly gaty gazylyp alynýan baýlyklar boýunça geologiýa gözleg işlerini ýerine ýetirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyga gol çekmegi meýilleşdirýärler. Degişli ylalaşyk 2022-nji ýylyň dekabrynda 12-nji Russiýa-türkmen Hökümetara toparynyň mejlisiniň barşynda gazanyldy.

Hususan-da, russiýaly hünärmenler Hazar deňziniň türkmen böleginiň erkin bloklarynda ýerasty gaz ammarlaryny gurmak üçin laýyk gelýän multiklient düşürme, gözleg we geologiýa uçastoklarynyň esaslandyrmasy formatynda 3D seýsmoderňewleri geçirmek, Amyderýanyň nebitgazly basseýniň demirgazyk-günbataryndaky nebit känlerini lokallaşdyrmak boýunça taslamalara gatnaşmagy teklip edýärler.

«Rosgeo» Russiýa Federasiýasynyň ösen önümçilik we tehniki mümkinçilikleri bolan iri geologiýa holdingidir. Kompaniýa mineral serişdeleriň ähli görnüşleriniň sebitleýin derňewinden başlap we känleriň ätiýaçlygyny kesgitläp, olary işe girizmeklige çenli geologiýa gözleg we derňew işleriniň ählisini ýerine ýetirýär.

Kompaniýa deňiz geologiýa we şelf operasiýalary ulgamynda özboluşly başarnyklara eýedir.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.