Hytaý 2022-nji ýylda Türkmenistandan 10,2 mlrd dollarlyk tebigy gaz import etdi

16:01 25.01.2023 737

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6671/original-163d0fc36c411a.jpeg

Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda Hytaýa 10 mlrd 250 mln dollarlyk tebigy gaz eksport etdi, bu geçen öňki ýylyň degişli döwründen 51% artykdyr. Bu barada TASS habarlar agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berdi.

Şeýlelikde, Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny eksport edijileriň arasynda lider bolmagynda galýar. Ikinji ýerde Russiýa (1,65 mlrd dollar) ýerleşýär, onuň görkezijisi öňki ýyldakydan 2,9 esse artykdyr.

Tebigy gazy iberiji beýleki liderleriň hatarynda Mýanma (1,43 mlrd dollar), Gazagystan (1,08 mlrd dollar) we Özbegistan (1,07 mlrd dollar) bar.

Häzirki wagtda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazy Türkmenistan – Özbegistan – Gazagystan – Hytaý gaz geçirijisiniň üç şahasy boýunça eksport edýär. 2022-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistandan Hytaýa gaz geçirijiniň dördünji şahasyny gurmak hakynda ylalaşyk gazanyldy. Onuň işe girizilmegi Türkmenistany Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.