«Uzbekneftegaz» Türkmenistanda «Petronas» kompaniýasynyň şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär

19:52 27.01.2023 666

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6695/original-163d38384559c3.jpeg

«Uzbekneftegaz» özbek holding korporasiýasy we «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» 2023-nji ýylda türkmen nebitini ibermek boýunça maksatnamanyň üstünde işleýärler diýip, Newshub.uz özbek neşiri habar berýär. 

«Iki kompaniýanyň wekilleri Daşkentde geçirilen duşuşykda nebit pudagynda hyzmatdaşlygyň geljegini, şeýle hem Özbegistanyň Buharadaky nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň «Petronas Çarigali» kompaniýasynyň önümçilik kärhanalary bilen özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Çig nebiti zawoda import etmek babatda uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiligine aýratyn üns berildi» - diýlip habarda aýdylýar.

Gepleşikleriň netijeleri boýunça taraplar arasynda şu ýylda Türkmenistandan Özbegistana nebit ibermek maksatnamasyny bilelikde taýýarlamak hakynda ylalaşyk gazanyldy. Hususan-da, gürrüň Buharanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň kuwwatlyklaryna çig nebiti import etmek mümkinçiligi barada boldy.

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» Hazar deňziniň türkmen kenarynda şertnamalaýyn blokda nebit we gaz çykarmak boýunça daşary ýurtly operatorlaryň biri. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.