Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary nazary bilimlerini tejribede berkidýärler

14:35 10.07.2020 4642

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/163/original-15f06fb38ddc56.jpeg

Iň täze ylmy işläp taýýarlamalar bilen baglanyşykly önümçilik wezipelerini üstünlikli çözmäge ukyply ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak işi diňe bilim bermekligi ylmy-barlag işi bilen utgaşykly alyp barmak arkaly mümkindir. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň barlaghanalarynda mugallymlar we talyplar tarapyndan yzygiderli geçirilýär.Uniwersitetiň barlaghanasy dünýä ülňülerine laýyk gelýän döwrebap enjamlar we tehnikalar bilen üpjün edilendir. Bu ýerde talyplar nebitgaz guýularyny burawlamagyň tehnologiýasy bilen tanyşýarlar, guýulary işläp taýýarlamagyň ähli tapgyrlary barada düşünje alýarlar. Talyplar öndürijilikli plastlary ýüze çykarmagyň tehnologiýasy, guýulary gyýtak-ugrukdyrylan burawlamak, buraw ergini bilen guýulary arassalamak, guýulary berkitmegiň we sementlemegiň tehnologiýasy ýaly dersler boýunça nazary bilimlerini iş ýüzünde berkidýärler.Nebit we gaz guýularyny burawlamak fakultetiniň talyplary şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Nebit we gaz institutynda göçme amaly sapaklary hem geçdiler. Bu institutyň barlaghanalary we taslama ussahanalary döwrebap tehnikalar we enjamlaryň ähli görnüşi bilen enjamlaşdyrylandyr. Ýokary tehnologiki enjamlaryň ulanylmagy ylmy barlaglaryň gerimini giňeltmäge, olaryň mowzuklaryny açmaga we amaly endikleri artdyrmaga mümkinçilik berýär.Şeýlelikde, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplarynyň ylmy-barlag işlerine gatnaşmagy olara geljekde diňe bir amaly endiklerini berkitmäge, hünär bilimlerini artdyrmaga däl, eýsem, hünär başarnyklaryny we ukyplaryny ösdürmäge hem ýardam edýär. Bu bolsa, öz gezeginde, geljekde hünär işinde üstünlik gazanmaklaryna mümkinçilik berer.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.