Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary nazary bilimlerini tejribede berkidýärler

19:35 10.07.2020 6198

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/163/original-15f06fb38ddc56.jpeg

Iň täze ylmy işläp taýýarlamalar bilen baglanyşykly önümçilik wezipelerini üstünlikli çözmäge ukyply ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak işi diňe bilim bermekligi ylmy-barlag işi bilen utgaşykly alyp barmak arkaly mümkindir. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň barlaghanalarynda mugallymlar we talyplar tarapyndan yzygiderli geçirilýär.Uniwersitetiň barlaghanasy dünýä ülňülerine laýyk gelýän döwrebap enjamlar we tehnikalar bilen üpjün edilendir. Bu ýerde talyplar nebitgaz guýularyny burawlamagyň tehnologiýasy bilen tanyşýarlar, guýulary işläp taýýarlamagyň ähli tapgyrlary barada düşünje alýarlar. Talyplar öndürijilikli plastlary ýüze çykarmagyň tehnologiýasy, guýulary gyýtak-ugrukdyrylan burawlamak, buraw ergini bilen guýulary arassalamak, guýulary berkitmegiň we sementlemegiň tehnologiýasy ýaly dersler boýunça nazary bilimlerini iş ýüzünde berkidýärler.Nebit we gaz guýularyny burawlamak fakultetiniň talyplary şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Nebit we gaz institutynda göçme amaly sapaklary hem geçdiler. Bu institutyň barlaghanalary we taslama ussahanalary döwrebap tehnikalar we enjamlaryň ähli görnüşi bilen enjamlaşdyrylandyr. Ýokary tehnologiki enjamlaryň ulanylmagy ylmy barlaglaryň gerimini giňeltmäge, olaryň mowzuklaryny açmaga we amaly endikleri artdyrmaga mümkinçilik berýär.Şeýlelikde, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplarynyň ylmy-barlag işlerine gatnaşmagy olara geljekde diňe bir amaly endiklerini berkitmäge, hünär bilimlerini artdyrmaga däl, eýsem, hünär başarnyklaryny we ukyplaryny ösdürmäge hem ýardam edýär. Bu bolsa, öz gezeginde, geljekde hünär işinde üstünlik gazanmaklaryna mümkinçilik berer.

Başga makalalar
160d4309ace27f.jpeg
Türkmenistanyň we ABŞ-nyň wekilleri söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň Merkezi Aziýa, jemgyýetçilik diplomatiýasy we metbugat işleri boýunça kömekçisi Jonatan Hennigiň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň ýarymýyllyk syn beriji duşuşygynda söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


160d2cf27b07b2.jpeg
TNGIZT-de ýanwar-maý aýlarynda kerosiniň önümçiligi 6 müň tonna artdy

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy daşarky bazarlarda hem-de içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýan kerosiniň önümçiligini artdyrýar. Şu ýylyň bäş aýynda ýangyjyň bu görnüşiniň önümçiliginiň ösüş depgini 105%-e deň boldy.


160d1972c97d37.jpeg
Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny ibermekde liderligi saklaýar

Hytaý 2021-nji ýylyň aprelinde 4 milliard 227 million kub metr tebigy gazyny import etdi. Bu 2020-nji ýylyň aprel aýy bilen deňeşdirilende 800 mln kub metr köpdür.


160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.


160d430359df3d.jpeg
«Türkmengündogarnebitgurluşygyň» hünärmenleri Merkezi Garagum – Zäkli – Derweze käninde kebşirleme işlerini alyp barýar

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň hünärmenleri gaz geçirijilere tehniki ideg etmek, olary geçirmek we abatlamak boýunça işleri üstünlikli amala aşyrýarlar. Häzirki wagtda trestiň hünärmenleriniň esasy tagallalary Merkezi Garagum – Zäkli – Derweze gazkondensatly kände jemlenýär.