Türkiýäniň Rönesansy Türkmenistanda gazdan benzin öndürmek boýunça taslamanyň ikinji tapgyryna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär

14:10 01.02.2023 736

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6727/original-163d9ff2763109.jpeg

Rönesans Holding türk toparynyň kompaniýalarynyň biri bolan Rönesans Endüstri Tesisleri Türkmenistanda Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça ikinji zawodyň taslamasy boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdi. Bu barada Bloomberg HT habarlar agentligi habar berdi.

Rönesans Holding Merkezi Aziýada taslamany durmuşa geçirmek hakynda deslapky ylalaşygy geçen ýylyň 22-nji dekabrynda Tokioda geçirilen 14-nji Türkmen-ýapon ykdysady maslahatynda maslahatlaşdy. Çäre Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Itochu Corporation-yň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaýyň ýolbaşçylygynda geçdi. Oňa türkmen hökümetiniň wekilleri, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi we sebitde taslamalary durmuşa geçirýän türk we ýapon kompaniýalarynyň wekilleir gatnaşdy.

Rönesans bilen bir hatarda ikinji zawodyň taslamasy boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama «Türkmenhimiýa» döwlet konserni, Kawasaki Heavy Industries we Itochu Cooperation gol çekdi.

Ahal welaýatynda Owadandepede Tebigy gazdan sintetiki benzin öndürmek boýunça birinji zawod «Türkmengaz» döwlet konserniniň Kawasaki Heavy Industries ýapon kompaniýasynyň we Rönesans türk gurluşyk holdinginiň konsorsiumy bilen ABŞ-nyň 1,7 mlrd dollarlyk şertnama gol çekmegi esasynda guruldy. Döwrebap senagat toplumy 2019-njy ýylyň iýunynda ulanyşa girizildi.

1,7 mlrd dollar bahasy bolan zawod her ýylda 1,785 mlrd kub metr tebigy gazy gaýtadan işlemäge we Ýewro-5 standartlaryna laýyk gelýän EKO-93 kysymly benziniň 600 müň tonnasyny we suwuklandyrylan gazyň 100 müň tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.

Bu toplum «Tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawod» hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.