«Abraýly dostlar» ýerli çig maldan polipropilen sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy

16:33 02.02.2023 539

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6749/original-163db53cf70579.jpeg

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän «Abraýly dostlar» kärhanasy polipropilenden multifilament teksturirlenen ýüplük, tow berilen we tehniki ýüpleri öndürip başlady. Bu barada «Biznes Türkmenistan» internet neşiri habar berýär.

«Polyyarn» haryt nyşany bilen öndürilýän täze, teksturirlenen ýüplük hojalyk mebel önümçiliginde giňden ulanylýar.

Ýüplükler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda we Gyýanlydaky polimer zawodynda işlenip taýýarlanylýan çig maldan öndürilýär.

«Abraýly dostlar» kärhanasy Italiýanyň, Germaniýanyň, Daniýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Kärhananyň önümçilik kuwwaty ýylda 2400 tonna önüm öndürmäge mümkinçiligi bar.

Bu kärhanada öndürilýän önümler häzirki wagtda Italiýa, Özbegistana, Türkiýä, Belarus Respublikalaryna, Niderlandlar Patyşalygyna, Braziliýa, Beýik Britaniýa, Wenesuela eksport edilýär. Häzirki wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eksport etmek boýunça gepleşikler alnyp barylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.