BP-niň Hazar sebitindäki meýilnamalary türkmen gazynyň Ýewropa eksportynyň geljegini berkider

00:33 04.02.2023 4847

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6766/original-163dcbc6b4b57b.jpeg

Ýakynda BP kompaniýasy Hazar sebitinde hereket edýän nebit we gaz känlerinde geljek işläp taýýarlamalary babatda iki sany metbugat beýanyny çap etdi. Turkmen Forum kompaniýasynyň bilermenleriniň pikirine grä, bu meýilnamalar Türkmenistandan Ýewropa tarap tebigy gazyň eksportyny guramak üçin mümkinçilikleri berkider.

BP-niň birinji metbugat beýany Azerbaýjanyň esasy nebitgaz çykaryş guýusy bolan Azeri-Çyrag-Güneşli (AÇG) käninde işleniň taýýarlanylýan nebit käniniň astynda ýerleşen çuňlukdaky gaz hakynda maglumat toplamak üçin barlag guýusyny burawlamaga degişli. 4500 metr çuňluga çenli burawlamak meýilleşdirilýär.

Ikinji metbugat beýany bar bolan gaz gorizontlaryndan aşakda ýerleşen çuňlukdaky gaz serişdelerine has oňat düşünmek üçin Şah-Deňiz gaz kondensatly kände synag guýusyna degişli. Bu guýynyň çuňlugy 7000 metr bolar.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, bu iki guýular gazy tiz çykarmaga getirer. Gazy gözlemekde hem-de maýa goýum çözgüdini kabul etmekde üstünlik gazanylaýan ýagdaýynda hem AÇG-niň çuňluklaryndan bolşy ýaly, «Şah Deňziň» çuňluklaryndan ilkinji gaz 4 ýa-da 5 ýyldan alnar.

Şol bir wagtda bu beýanatlar Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge çynlakaý niýetini görkezýär. Bu Günorta gaz geçelgesini giňeltmek we 2020-nji ýyllaryň ahyrlaryna çenli Ýewropa gaz ibermek üçin gowy täzelikdir.

Turkmen Forum kompaniýasynyň bellemegine görä, bu Türkmenistan üçin gowy täzelikdir. Çünki türkmen gazy ibermeleriň möçberini artdyrmakda möhüm rol oýnar. Bu bolsa Azerbaýjan bilen bilelikde Dostluk känini bilelikde işläp taýýarlap başlanylanda has hem maksadalaýyk bolar.

Başga makalalar
164b0eaa21cfd6.jpg
Hytaý maý aýynda tebigy gazyň rekord derejesini import etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Hytaý suwuklandyrylan tebigy gazy we turba geçiriji ibermelerini hasaba alanyňda 13,51 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu görkeziji maý aýy üçin taryhy rekord bolup durýar.


164b5281ee01ac.jpg
Nebitgaz toplumynda alty aýyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164b0ea1d72599.jpg
HEA 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny peseltdi

Halkara energetika agentligi (HEA) 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde şu ýylda nebite bolan islegiň çaklamasyny günde 170 müň barrele çenli aşaklatdy. Bu agentligiň hasabatyndan görünýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.