BP-niň Hazar sebitindäki meýilnamalary türkmen gazynyň Ýewropa eksportynyň geljegini berkider

19:33 03.02.2023 975

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6766/original-163dcbc6b4b57b.jpeg

Ýakynda BP kompaniýasy Hazar sebitinde hereket edýän nebit we gaz känlerinde geljek işläp taýýarlamalary babatda iki sany metbugat beýanyny çap etdi. Turkmen Forum kompaniýasynyň bilermenleriniň pikirine grä, bu meýilnamalar Türkmenistandan Ýewropa tarap tebigy gazyň eksportyny guramak üçin mümkinçilikleri berkider.

BP-niň birinji metbugat beýany Azerbaýjanyň esasy nebitgaz çykaryş guýusy bolan Azeri-Çyrag-Güneşli (AÇG) käninde işleniň taýýarlanylýan nebit käniniň astynda ýerleşen çuňlukdaky gaz hakynda maglumat toplamak üçin barlag guýusyny burawlamaga degişli. 4500 metr çuňluga çenli burawlamak meýilleşdirilýär.

Ikinji metbugat beýany bar bolan gaz gorizontlaryndan aşakda ýerleşen çuňlukdaky gaz serişdelerine has oňat düşünmek üçin Şah-Deňiz gaz kondensatly kände synag guýusyna degişli. Bu guýynyň çuňlugy 7000 metr bolar.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, bu iki guýular gazy tiz çykarmaga getirer. Gazy gözlemekde hem-de maýa goýum çözgüdini kabul etmekde üstünlik gazanylaýan ýagdaýynda hem AÇG-niň çuňluklaryndan bolşy ýaly, «Şah Deňziň» çuňluklaryndan ilkinji gaz 4 ýa-da 5 ýyldan alnar.

Şol bir wagtda bu beýanatlar Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge çynlakaý niýetini görkezýär. Bu Günorta gaz geçelgesini giňeltmek we 2020-nji ýyllaryň ahyrlaryna çenli Ýewropa gaz ibermek üçin gowy täzelikdir.

Turkmen Forum kompaniýasynyň bellemegine görä, bu Türkmenistan üçin gowy täzelikdir. Çünki türkmen gazy ibermeleriň möçberini artdyrmakda möhüm rol oýnar. Bu bolsa Azerbaýjan bilen bilelikde Dostluk känini bilelikde işläp taýýarlap başlanylanda has hem maksadalaýyk bolar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.