Maksada okgunly işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6790/original-163e1fa4b6b83a.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» her bir iş gününi zähmet rowaçlyklaryna besleýärler. Munuň şeýledigine müd Welaýatyň Jemagat hojalygy birleşiginiň Daşoguz şäher ýylylyk müdirliginiň işçi-hünärmenleri bilen bilelikde şäheriň çäginde bar bolan gazanhanalaryň, ýyladyş ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegi ugrunda wajyp işleri alyp barýan edaranyň gazçylary dürli basyşly gaz geçirijileriň 600 kilometre golaý ý

Habaryň dowamyny okamak üçin