Egsilmez gujur-gaýrat bilen

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6919/original-163f467d9d4638.jpeg
Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy önümçilik kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýyny döretdi. Bu ýyly zähmet üstünliklerine beslemek, ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky hereket giň gerim alýar. Şeýle kä Müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugyndan bize şanly ýylyň tamamlanan ilkinji aýynda tebigy gazyň 1 milliard 19,3 million kub metre golaýynyň gazylyp alnandygyny, şonuň netijesinde degişli meýilnamanyň 104 göterim berjaý edilendigini habar berdiler. Özi-de şeýle oňyn netijäniň geçen aýda

Habaryň dowamyny okamak üçin