Ýaşlyk hyjuwy bilen

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6963/original-163fdc2b2397b0.jpeg
Bu gezek Derkara ýene bir jogapkärli wezipeleriň birini teklip etdiler. Eýelenmeli wezipe kiçi-girim däldi, garamaty uludy. Ynanylýan wezipäni abraý bilen ýerine ýetirmek bolsa çuňňur bilimi, ýokary başarnygy, uly iş tejribäni talap edýärdi. Derkar şeýle teklibiň duş gelen adama aýdylmaýandygyna- Edilen ynamy ödemek üçin bolsa has yhlasly zähmet çekmeli bolaryn» diýip, gutarnykly netijä gelipdi. Şeýdip, Derkar Bekdurdyýew «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda baş tehnolog bolup zähmet çekip başlady. Bu waka 2020-nji ýylyň mart aýynda bolup geçi

Habaryň dowamyny okamak üçin