“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 07.03.2023 - 16.03.2023

16:52 10.03.2023 2271

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlar boýunça №2023/08 belgili tender yglan edýär:

Lot №1 - Ekipaž bilen ştangalary daşamak üçin awtoulag bilen üpjün etmek (1 birlik);

Lot №2 - Ekipažly tirkeg çekiji ulag bilen üpjün etmek (1 birlik);

Lot №3 – “Drager Alcotest 6820” kysymly etanol bug analizatoryny satyn almak - 6 (toplum).

Tendere gatnaşmak üçin Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna:

1. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);

2. Tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

Bäsleşik teklipleri bildiriş “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde resmi çap edilen gününden başlap, 10 (on) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 18:00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri barada goşmaça maglumatlar we tenderiň şertlerini almak üçin 745100, Türkmenistan, Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

e-mail salgysy: tatneft.tender@mail.ru

Başga makalalar