«Mawy ýangyjyň» eşretli höziri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7076/original-1641018c0077b0.jpeg
Bahar paslynyň gelmegi bilen, toýlaryň toýa ulaşmagy «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine ruhlandyrýar. Munuň şeýledigine olaryň Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde ş Edaranyň zähmetsöýer işgärleri tarapyndan ýanwar-fewral aýlarynda welaýat merkeziniň gazçylarynyň birleşen tagallalary netijesinde Daşoguz şäheriniň çäginde bar bolan 600 kilometre golaý uzynlykdaky dürli basyşly bitewi gaz ulgamlarynyň, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlarynyň bolsa 450-den gowragy

Habaryň dowamyny okamak üçin