Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň işiniň ýanwar-maý aýlary boýunça jemleri jemlenildi

14:44 10.07.2020 1299

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/170/original-15f06fcbd854d7.jpeg

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaldy.Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamlarynda nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwürde ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde şu ýylyň bäş aýynda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.Wise-premýer nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 108,3 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 100,4 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 102,5 göterim, benzin önümçiliginiň meýilnamasynyň 109,2 göterim, dizel ýangyjynyň önümçiliginiň meýilnamasynyň 103,6 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi. Suwuklandyrylan gazyň önümçiliginiň ösüşi 118 göterime deň boldy, maýa goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 121,5 göterim berjaý edildi.Prezident hasabaty diňläp, toplumyň kärhanalarynyň durnukly işini üpjün etmek, şolaryň serişdeler binýadyny hem-de eksport kuwwatyny netijeli peýdalanmak, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.Döwlet Baştutany meýilleşdirilýän iri taslamalaryň gurluşygyny diňe maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna amala aşyrmalydygyna, munuň üçin çykdajylary öndüriljek önümler bilen hasaplaşmalydygyna ünsi çekdi.Prezident häzirki döwürde halkara bazarlarynda nebitiň we nebit önümleriniň bahasynyň has pese düşendigini belläp, bu önümleri daşarky bazarlarda ýerlemegiň strategiýasyny kesgitlemegi tabşyrdy. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.