Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti bilen Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşini maslahatlaşar

14:01 24.03.2023 954

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7136/original-1641bf03937ebf.jpeg

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýändigini» belledi.

Bu barada Si Szinpiniň Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Baştutanynyň adyna iberen gutlagynda aýdylýar.

«Men hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin we şu ýylyň maý aýynda Hytaýda geçiriljek “Merkezi Aziýa — Hytaý” formatynyň çäklerinde birinji sammite gatnaşmagyňyzy mübärekleýärin» - diýip hatda aýdylýar.

«Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlykda uly netijeleriň gazanylmagyny üpjün etmek üçin Siziň bilen Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýärin» diýip Si Szinpin belleýär.

Hatynda Si Szinpin şeýle hem şu ýylyň ýanwar aýynda Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa üstünlikli amala aşyran döwlet saparynyň barşynda dostlukly we çuň manyly gepleşikleri geçirendigini ýatlady.

«Hytaý-türkmen gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarmagy, şeýle hem Hytaýyň we Türkmenistanyň “bitewi ykbalynyň konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegi bilelikde beýan etdik. Munuň özi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüş ýoluny kesgitledi» diýlip hatda aýdylýar.

Hatyň ahyrynda Si Szinppin Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, üstünlik, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw etdi.

Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentine gutlaglaryny Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Sýan hem iberdi.

Li Sýan hatynda şeýle belleýär: «Men Siziň bilen bilelikde, Siziň HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gazanan möhüm ylalaşyklaryňyzy yzygiderli durmuşa geçirmäge, “Bir guşak — bir ýol” strategik başlangyjy we Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek” strategiýasyny durmuşa geçirmegiň üstünde işlemegi çuňlaşdyrmaga, özara bähbitli netijeleri gazanmak, iki ýurduň halklarynyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli ulgamlarda özara hyzmatdaşlyga ýardam bermäge taýýardyryn».

Başga makalalar
1611dfd1d5db0b.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.


1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.


1611e04685b936.jpeg
Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň Owganystandan äkidilmegi üçin daşary ýurt uçarlaryna howa giňişligini üpjün edýär

Türkmenistan daşary ýurtlaryň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün edýändir diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy penşenbe güni habar berdi.


163c8edb35f555.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady

Penşenbe güni irden Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady. Oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabada geldi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


1611e009c3df0b.jpeg
Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy we Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler — DIM

Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.