Mitro International we PETRONAS – Dubaýdaky Halkara forumynyň hemaýatkärleriniň hatarynda

22:30 24.03.2023 1137

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7156/original-16423e5184497f.png

26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň öz işine başlamagyna bir aýdan sähel köp wagt galdy. Häzirki wagtda bu möhüm pudaklaýyn foruma taýýarlyk işleri işjeň dowam edýär.

Çäräniň guramaçylarynyň habar bermegine görä, nebitgaz toplumynda iri taslamalary durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşlary bu foruma hemaýatkär bolmak meýillerini eýýämden tassykladylar. Şeýlelik bilen,  Mitro International kompaniýasy International Roadshow-da altyn hemaýatkär derejesini tassyklady. Petronas kompaniýasy bolsa forumyň bürünç hemaýatkäri bolar.

Mundan başga-da, Upstream, PETRONAS-da halkara aktiwler boýunça wise-prezidenti Mark Fitsjerald 4-nji sessiýada doklad bilen çykyş eder. Onuň mowzugy — türkmen energetika toplumynda maýa goýum mümkinçilikleri.

Forumda çykyşlaryny tassyklan beýleki spikerleriň arasynda birnäçe daşary ýurt kompaniýalarynyň top menejerleri hem bar. Olaryň hatarynda: Ali Raşid Al Jarwan — Dragon Oil-yň baş direktory; Jasper Peýs – strategiýa we biznes boýunça wise-prezident, ADNOC; Çen Huaýlun – Baş direktor, Türkmenistandaky CNPC International; Waleri Dýukro – Global Gas Center-iň ýerine ýetiriji direktory (GGC); Kler GOdar — Ýakyn Gündogar we Afrika boýunça analitika boýunça menejer, S&P Global Commodity Insights; Migel Brito – energetika boýunça analitik, S&P Platts we beýlekiler bar.

Başga makalalar
16073d5b16f79b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


1639db7442df88.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


16075333d30ccb.jpeg
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda

«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmeti bilen üpjün edilýär.


16073d45f198d6.jpeg
Petronas Hazaryň türkmen böleginde ýene-de bir nebit çykaryjy platformany işe girizdi

Geçen şenbe güni PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen böleginde GDDP-A («Garagol Deniz Drilling Platform» – «Garagol Deňiz buraw platformasy») nebit buraw platformasyny işe girizdi. Dabara Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Gyýanly şäherçesindäki Deňiz metal gurluşlary gurnama sehiniň çäginde geçirildi.


161cff11bb7e9d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2022-nji ýyly uly şatlyk we arzuw-umytlar bilen garşylarys.