Burawlaýjylaryň üstünligi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7180/original-16422b47fab47c.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki gaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak barada berýän gaýragoýulmasyz tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegine «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň bura Olar welaýatyň çägindäki Ýylan gaz ýatagynyň 01-nji ulanyş — baha beriş guýusynda burawlaýyş işlerini geçirip, iki müň dokuz ýüz ýetmiş metr çuňlukdan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar.

Habaryň dowamyny okamak üçin