Täze belentliklere tarap

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7181/original-16422b4bbb774b.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde soňky ýyllarda amala aşyrylýan işler has-da görnüklidir. Geljegi uly bolan Uzynada baýlyklar känini özleşdirmekligi hem bu kärhana başarnykly ýola goýýar. Diňe soňky gysga wagtyň dowamynda bu ýatakda burawlanan has çuň gatlakly guýulardan häzir «gara altynyň» bol akymy alynýar. Täze guýulary gazmak işleriniň yzygiderli dowam etdirilmegi bu baýry kärhan

Habaryň dowamyny okamak üçin