«Gazawat» senagat meýdançasynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7182/original-16422b4edc0851.jpeg
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işçi-hünärmenleri hakynda gürrüň edilende, müdirligiň dolandyryş edara binasyna golaý ýerde ýerleşýän «Gazawat» senagat meýdançasynyň gazçylarynyň halkymyzy tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmekde durmuşa geçirýän wajyp işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Ýurdumyzyň günortasynda ýerleşýän iri gaz ýataklarynyň biri hasaplanylýan Döwletabat gaz käninden gözbaş alýan «Döwletabat-Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Gazawat» senagat meýdançasynyň düzüminde ýigrimiden gowrak iri gaz sazlaýjy we paýlaýjy desgalar bolup, olarda sazlaşykly z

Habaryň dowamyny okamak üçin