“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 07.04.2023 - 11.04.2023

15:50 11.04.2023 2150

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy aşakdaky sanawda görkezilen himiki reagentleri satyn almak boýunça marketing soraşmasyny geçirýär:

1.Ownuk markaly hlorly kaliý - 240 tonna;

2.Buraw erginleri üçin krahmal reagenti - 117 tonna;

3.FHLS (ferrohrom lignosulfonat) - 32 tonna;

4.Asfalt esasynda toýun çişiriş ingibitory - 7,2 tonna;

5.Kolmatant gabygy 0-2 mm - 9 tonna;

6.Köpük aýryjy - 0,6 tonna;

7.Suwuk aýna (silin VN-M) - 34 tonna;

8.Tehniki kalsiý nitraty - 1600 tonna;

9.MK-200 buraw erginleri üçin karbonatly agraldyjy – 20 tonna;

10.Pes şepbeşik poliakrilamid - 1 tonna;

11.Çalgy goşundysy - 25 tonna.

Marketing soraşmasyna gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden başlap 5(bäş) senenama günüň dowamynda “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna:

1. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);

2. Önümiň doly adyny, öndürilen ýurduny, ölçeg birligini, birligiň bahasyny, önümiň umumy bahasyny we gowşuryş şertlerini görkezip täjirçilik teklibini ibermeli.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri barada goşmaça maglumatlar we tenderiň şertlerini almak üçin 745100, Türkmenistan, Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz. 

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 222 6-43-66

Elektron salgysy: tatneft.tender@mail.ru 

Başga makalalar