OPEC+ karary nebit bazaryny dikeltmekligi tizleşdirip biler — Muhammed Arkab

14:50 10.07.2020 1383

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/174/original-15f06fd9f27e81.jpeg

6-njy iýunda OPEC+ ministrleriniň kabul eden karary nebit bazaryny dikeltmekligi tizleşdirip biler, diýip duşenbe güni OPEC maslahatynyň prezidenti, Alžiriň energetika ministri Muhammed Arkab belledi, diýip TASS habar berýär.«OPEC+ ministrleriniň nebit çykarylyşyny çäklendirmegiň häzirki hereket edýän ölçeglerini uzaltmak hakynda geden şenbe güni kabul eden çözgüdi nebit bazaryny dikeltmekligi tizleşdirip we nebit ammarlaryny dolmagyny haýalladyp biler. Bu bolsa bazaryň kadalaşmagyna ýardam eder» - diýip onuň aýdanlaryny Algerie Press Service habarlar agentligi getirýär.Arkabyň nygtaýşy ýaly, şenbe günündäki duşuşykdaky kabul edilen çözgüt ählumumy bähbidiň hatyrasyna nebit bazaryny durnuklaşdyrmak üçin görlüp-eşidilmedik ykdysady çökgünlik şertlerinde hyzmatdaşlyk etmegiň we köpugurly özara gatnaşyklaryň wajyplygynyň ýokarydygyny nobatdaky gezek tassyklaýar. Ol şeýle hem «taraplaryň ählisiniň ylalaşykly çözgütleri tapmaga, aýratyn hem duşuşyklardan öň geçirilýän gepleşiklerde çözgütleri tapmaga bolan oňaýly ymtylyşyna we taýýarlygyna» ýokary baha berdi.Arkabyň pikirine görä, 6-njy iýunda geçirilen OPEC we OPEC+ ministrleriniň duşuşygy «kabul edilen çözgütleriň häzirki adatdan daşary ýagdaýlarda nebit bazarynyň ýüzbe-ýüz bolan çagyryşlaryna barabardygyny nazara alsaň, iň netijeli duşuşyklaryň biri boldy».OPEC maslahatynyň prezidentiniň şeýle hem belleýşi ýaly, «ýylyň ahyryna çenli her aýda geçirilip duruljak monitoring boýunça bilelikdäki ministrler geňeşiniň mejlisi bazary öwrenmäge we geljekki meýilnamalar baha bermäge mümkinçilik berýär. Şunuň netijesinde zerur bolan ýagdaýlarda goşmaça çäreler görler».OPEC+ ýurtlary 12-nji aprelde adatdan daşary geçirilen wideomaslahatda nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek hakynda ylalaşyk baglaşdylar. Ylalaşyga laýyklykda, nebitiň çykarylyşy maý-iýun aýlarynda 9,7 mln b/g, iýulda-dekabrda – 7,7 mln b/g, 2021-nji ýylyň ýanwaryndan – 2022-nji ýylyň apreli – 5,8 mln b,g azaldylmagy. 6-nji iýunda OPEC+ ministrleri nebit çykarylyşyny 9,7 mln b/g çäklendirmek hakynda hereket edýän ylalaşygyň ölçeglerini iýul aýyna çenli hem uzaltmagy ylalaşdylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.