Döwrebap zähmet çekilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7321/original-16435092ccb20d.jpeg
Soňky ýyllarda tehniki-ykdysady üpjünçilik babatda yzygiderli täzelenişi başdan geçirýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Körpeje» gaz çykaryş müdirligi konserniň önümçilik düzümleriniň arasynda hemişe öň hatarda bolmagyň hötdesinden gelýär. «Arkadag Serdarly bagtyýa Gürrüňi edilýän hasabat döwründe tutuş konsern boýunça çykarylan tebigy gazyň üçden iki bölegine barabarynyň hut şu müdirlige degişlidigini hem aýratyn nygtamak gerek. Bu müdirlik Günbatar Türkmenistanyň çäklerindäki Körpeje, Çekişler, Altyguýy ýaly ýataklarda hereket edýän guýulardan «mawy ýangy

Habaryň dowamyny okamak üçin