Gazçylaryň şäheri özgerýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7322/original-1643509e339e2a.jpeg
«Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý-jemagat kontorasynyň işgärleri Mary welaýatynyň Şatlyk şäheriniň ilatynyň gündelik oňaýly ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edilmegi üçin maksatnamalaýyn işleri alyp barýarlar. Şäheriň ilatyny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, gyş paslynda ýaşaýyş jaý Gazçylar şäheriniň ilatyna agyz suwy ýylyň bütin dowamynda merkezleşdirilen usulda berilýär. Bu ýerde ilatyň sany barha artýar. Şoňa görä, suw üpjünçiliginde bökdençligiň bolmazlygy üçin edaranyň işgärleri tarapyndan bellenilen meýilnama laýyklykda, iş çäreleri geçirilýär. Suw geçirijileriň degiş

Habaryň dowamyny okamak üçin