WTL Türkmenistanda ekologiýa gurşawyny goramak nukdaýnazaryndan iş alyp barýar

03:51 26.08.2020 2360

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/176/original-15f06fdf3025d7.jpeg

Türkmenistanda daşky gurşawy guramak işi nebiti çykarmak we ony ugratmak, gaýtadan işlemek we peýdalanmak bilen bagly senagatyň birnäçe pudaklarynda üpjün edilýär. Westport Trading Europe Limited  kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň direktory Allaberdi Ylýasowyň «Golos SNG» onlaýn radiosyna beren gürrüňine laýyklykda, amerikan kompaniýasy tarapyndan nebiti gaýtadan işlemekde üstünlikli ulanylýan täze nesliň enjamlarynyň nusgasy döredildi. Kompaniýanyň hünärmenleri ekologiýa gurşawyny gorap saklamak nukdaýnazaryndan birnäçe taslamalary işläp düzýärler.Ekologiýa taýdan arassa prosesleri işläp düzmek we galyndylary ýok etmek, nebit önümçilikleriniň gaz zyňyndylaryny arassalamak, zeý suwlaryny arassalamak, daşky gurşawyň nebit we nebit önümleri bilen hapalanmagyna gözegçilik etmek nebiti we gazy çykarmakda tebigaty gorap saklamak ulgamynda ileri tutulýan ugurlardyr.— Atmosferanyň hapalanmagynyň öňüni almakda möhüm ugurlaryň hataryna tehnologiki prosesleri kämilleşdirmeklik hem degişlidir. Mundan başga-da, nebiti gaýtadan işleýän kärhanalar arassalaýyş ulgamlary (durgunlaşdyrmak, süzmek, zeý suwlaryny mikrobiologiki we himiki arassalamak we beýlekiler) bilen enjamlaşdyrylýar.Häzirki wagtda kompaniýanyň hünärmenleri haýalladylan kokslaşdyryjy we gudrony deasfaltlaýjy desgalaryň gurluşygyna başlady. Haýalladylan kokslaşdyrma desgasy zawodda dürli agyr galyndylary (gudrony, nebitşlamlaryny, asfaltlary we beýlekileri) has gymmat bahaly ýeňil nebit önümlerine (benzin, dizel ýangyjy) we elektrod koksuna gaýtadan işlemek üçin niýetlenilendir.

Başga makalalar
1616683ad6c4fd.jpeg
«ARETI-niň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine deňiz ýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipleri hödürledi

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşykda Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary işläp geçmek boýunça döwlet Baştutanyna täze teklipleri hödürledi.


164670b97ecf04.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti hytaý ugry boýunça gaz ibermekde täze taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16167d6d578d8f.jpeg
«Kenardaky» döwrebap işler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy dünýäniň iň kuwwatly desgalarydyr kämil tilsimatlaryna eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


164674da486fd9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa we Hytaý sebitinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


16166863e97189.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda TOPH taslamasyny maslahatlaşdylar

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşiklerinde özara bähbitli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.