CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 18.04.2023 – 01.05.2023

16:20 20.04.2023 2136

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy №3, №4, №5 gaz geciriji agregatlaryny sökmek, olary SOLAR kysymly gaz turbinalary öndüriji zawodyna eltmek we düýpli abatlamak, gaz gysyjy bekediň (ДКС) kompressorynyň gury gaz dykyzlaýjysyny çalyşmak boýunça №CIT-23033-SR belgili tender yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakda görkezilen resminamalary tabşyryp, tendere gatnaşyp biler:

  • Tendere gatnaşmak üçin arza;
  • Kompaniýanyň doly ady, bellige alnan ýurdy, hukuk ýagdaýy, kompaniýanyň işewürligi barada gysgaça maglumat. Kompaniýanyň hasaba alyş resminamalarynyň we ygtyýarnamasynyň göçürmesi;
  • Soňky üç ýylyň içinde kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat we soňky 3 ýylyň dowamynda sertifikatlaşdyrylan maliýe hasabatlary:
  • Soňky 3 ýylyň dowamynda bu ugurda ýerine ýetiren taslamalary barada gysgaça maglumat;
  • Bu tender üçin teklip edilýän enjamlaryň ýerleşýän ýeri we häzirki ýagdaýy;
  • Türkmenistanyň telekeçileri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde hasaba alnandygy  barada şahadatnamanyň göçürmesi;
  • “Solar turbine” kompaniýasyndan taslama üçin üçin tassyklanan ygtyýarnamasy;
  • Potratçynyň mehaniki enjamlary boýunça iki hünärmeni, dolandyryş-ölçeg abzallary we awtomatlaşdyrma boýunça 2 hünärmeni we tehniki howpsuzlyk boýunça bir hünärmeni bolmaly, olaryň hünär derejesini tassyklaýan şahsyýetnamalary bolmaly;
  • Potratçyda gaz geçiriji agregatlary sökmek we gurnamak üçin gerekli gurallaryň tutuş toplumy bolmaly;
  • Potratçyda azyndan 5 tonna agramly ýükleri göterip bilýän ýük göteriji bolmaly we ony dolandyryjy ökde hünärmenleri bolmaly.

Arzalar bildiriş KHBS-de çap edilen gününden başlap 14 senenama gününiň dowamynda kabul edilýär. Bellenilen möhletden giç tabşyrylan teklipler kabul edilmeýär. 

Ähli gyzyklanýan kompaniýalar bäsleşik resminamalaryny möhür bilen kepillendirip, ugrukdyryjy hat bilen birlikde ýapyk bukjada tabşyrmalydyr. (Bukja 2 sany nusgada taýýarlanylyp, onda hökmany suratda resminamanyň skanirlenen görnüşi bolmaly). Bukjanyň daş ýüzünde kabul edijiniň ady, iberijiniň ady, bäsleşigiň belgisi we ady görkezilmelidir.

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we resminamalar barada anyk maglumatlar üçin aşakdaky salga ýüz tutup bilersiňiz: 

  Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3 

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan

Telefon belgisi: +993 12 44-54-34

Faks: +993 12 44-50-44

Başga makalalar