BAE-niň döwlet ministri ählumumy energetika howpsuzlygynda Türkmenistanyň ornunyň artýandygyny belledi

21:29 27.04.2023 1057

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7477/original-1644a0a97c3e06.jpeg

Energetika bazaryndaky häzirki ynamsyzlyk, şeýle hem çalt depginlere eýe bolýan energetika özgerişligi uglewodorod serişdeleriniň durnukly we ynamly üpjün edijisi hökmünde we energiýanyň gaýtadan dikeldilýän we durnukly çeşmeleriniň ösdürilmegini goldaýan ýurt hökmünde Türkmenistanyň bütindünýä energetika howpsuzlygyny saklamakda möhüm ornuny has hem pugtalandyrýar. Bu barada BAE-niň döwlet ministri, Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň (ADNOC) direktorlar geňeşiniň agzasy, Abu-Dabiniň ösüş Gaznasynyň baştutany Ahmed Ali Al Saýed beýan etdi.

Onuň pikirine görä, Türkmenistanyň şunuň ýaly ähmiýetliligi diňe artar.

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebit-gaz maýa goýum forumynyň umumy sessiýasynda çykyş etmek bilen, ol Türkmenistanyň energetika pudagynda iki onýyllykdan bäri hereket edýän BAE-niň maýa goýumlarynyň üsti bilen türkmen ykdysadyýetinde öz kompaniýalarynyň bar bolmagyny giňeldýär diýip belledi.

Ahmed Ali Al Saýed depginli ösüşe eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň energiýanyň bütindünýä üpjün edijisi hökmünde Türkmenistanyň ýagdaýyny diňe güýçlendirjekdigine ynam bildirdi.

Energetika sektoryndan başga-da, BAE Türkmenistan bilen beýleki strategiki ugurlarda, portlaryň ösdürilmegi, ulag we logistika, şeýle hem howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly wezipeleri çözmek babatynda ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr.

BAE-niň döwlet ministri 2023-nji ýylyň fewralynda we 2022-nji ýylyň noýabrynda Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişlilikdäki BAE-ne saparlarynyň konstruktiw we dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläkde giňelmegine ýardam etdi diýip, nygtady.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.