Türkmenistanyň BAE-däki ilçisi: emirlikleriň işewürliginiň türkmen bazarynda ornuny berkitmekde gyzyklanmasy artýar

04:11 30.04.2023 793

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7505/original-1644ccb8824496.jpeg

Soňky ýyllarda Türkmenistan gaz şahalary Hytaýa, Russiýa, Azerbaýjana, Gazagystana, Özbegistana we Eýrana uzaýan sebitde iri gaz merkezi hökmünde ornuny has hem berkitdi. Ýurdumyz gaz ugurlarynyň eksportynyň çäklerini giňeltmegiň üstünde işleýär. Bu barada Türkmenistanyň BAE-däki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 26-27-nji aprelde Dubaýda geçirilen halkara forumda eden çykyşynda belledi.

Diplomatyň aýtmagyna görä, bu günki gün energetiki Ýüpek ýoly emele gelýär. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşmek bilen, Merkezi Aziýa dünýäniň energetika arhitekturasynyň emele gelmeginde has uly rol oýnap başlady.

Merkezi Aziýa dünýä iň iri nebit we gaz ätiýaçlyklaryna eýe. Bu kanunalaýyklyk hem onuň ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde aýratyn ornuny, dünýä jemgyýetçiliginiň sebitimize ünsüniň artmagyny şertlendirýär diýip, Türkmenistanyň ilçisi belledi.

Garajaýew şeýle hem energetika we ulag geçelgesi hökmünde Hazaryň artýan täsirini belledi. Häzirki wagtda täze çeşmeleri gözlemek, ilkinji nobatda, Hazar deňzi sebitinden gazy gözlemek meselesi bar. 

Birleşen Arap Emirlikleri bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary häsiýetlendirmek bilen, ilçi bu ýurtduň Türkmenistanyň öňden gelýän hem iri söwda-ykdysady hyzmatdaşly bolup durýandygyny belledi.

Garajaýewiň bellemegine görä, geljegi uly türkmen bazarynda öz ornuny berkitmek babatda emirlikleriň işewürleriniň gyzyklanmasy barha artýar. Bu Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän maýa goýum syýasaty, ýurtda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler we taslamalar bilen şertlendirilendir.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda ýangyç-energetika toplumy durýar diýip, diplomat belledi. Bu ugurda ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan Türkmenistan tebigy gazy eksport ediji döwletleriň biri bolup durýar. Önümleri halkara bazarlaryna çykarylýan gazhimiýa pudagy hem ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz BAE-niň öňdebaryjy energetika kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmäge taýýar.

Garajaýewiň belleýşi ýaly, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösmegine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýynda we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2023-nji ýylyň fewral aýynda Birleşen Arap Emirliklerine saparlary goşmaça itergi berdi. Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça birnäçe ylalaşyklar baglaşyldy.

Şolaryň hatarynda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» kompaniýasynyň arasynda Türkmenistanda energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ösdürmek boýunça özara gatnaşyk etmek hakynda Ähtnama, «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň (ADNOC) arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk babatda özara düşünişmek hakynda gol çekilen Ähtnama bar.

Taraplar şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserni bilen ADNOC-yň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen Ähtnamanyň düzgünlerini durmuşa geçirmegiň zerurlygyny nygtadylar. Şeýle hem resminamalarda türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna çykarmagyň möhüm ähmiýeti bellenilýär. Şu maksatlar bilen taraplar nebitgaz ulgamyndaky bilelikdäki taslamalary hem goldaýarlar.

Başga makalalar
1611dfd1d5db0b.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.


1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.


1611e04685b936.jpeg
Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň Owganystandan äkidilmegi üçin daşary ýurt uçarlaryna howa giňişligini üpjün edýär

Türkmenistan daşary ýurtlaryň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün edýändir diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy penşenbe güni habar berdi.


163c8edb35f555.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady

Penşenbe güni irden Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady. Oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabada geldi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


1611e009c3df0b.jpeg
Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy we Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler — DIM

Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.